TAILIEUCHUNG - Bài giảng - CHƯƠNG 8 HOẠCH ĐỊNH VÀ TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CHƯƠNG 8 HOẠCH ĐỊNH VÀ TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH I. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 1. Sứ mệnh (nhiệm vụ) 2. Những mục tiêu của chiến lược 3. Phân tích môi trường kinh doanh và xác định cơ hội và nguy cơ 4. Phân tích môi trường bên trong và các định điểm mạnh - yếu 5. Xây dựng chiến lược kinh doanh 6. Lựa chọn chiến lược cho sự tiến hành thay đổi 7. Sự thay đổi chiến lược trong những nhân tố có thể kiểm soát 8. Những kết quả tài chính mong muốn. | CHƯƠNG 8 HOẠCH ĐỊNH VÀ TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH I. NÔI DUNG CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 1. Sứ mệnh nhiệm vụ 2. Những mục tiêu của chiến lược 3. Phân tích môi trường kinh doanh và xác đinh cơ hôi và nguy cơ 4. Phân tích môi trường bên trong và các đinh điểm mạnh - yếu 5. Xây dựng chiến lược kinh doanh 6. Lựa chọn chiến lược cho sự tiến hành thay đoi 7. Sự thay đổi chiến lược trong những nhân tố có thể kiểm soát 8. Những kết quả tài chính mong muốn II. QUÁ TRÌNH CỦA VIỆC LẢP KẾ HOẠCH NGÂN HÀNG 1. Quá trình của việc lâp kế hoạch 2. Đe ra mục tiêu 3. Đinh nghĩa thi trường 4. Sự phân chia thi trường 5. Phân chia thi trường bán lẻ 6. Đăc điểm ngành thi trường 7. Đánh giá vi trí hiện thời 8. Đo lường vi trí đối thủ cạnh tranh 9. Đo lường sự lôi cuốn thi trường 10. Yếu tố môi trường 11. Phát triển danh mục thi trường đầu tư chiến lược 12. Phát triển kế hoạch phân chia thi trường 13. Phát triển kế hoạch hành đông 14. Hoạch đinh chiến lược bô phân III. KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC IV. ĐIỀU KIỆN CHO SỰ TIẾN HÀNH THÀNH CÔNG V. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Kế hoạch chiến lược là một thành phần bộ phận quan trọng trong quá trình quản trị chiến lược của ngân hàng. Nó là kết quả trong sự phát triển mục tiêu dài hạn của ngân hàng và sự phát họa của kế hoạch hành động thông qua việc lãnh đạo ngân hàng để đạt được mục tiêu. Vì vậy kế hoạch được mô tả là sự quản lý chiến lược ngân hàng sẽ thực hiện bằng việc phân chia các mục tiêu cụ thể. Kế hoạch của ngân hàng cũng mô tả những chiến lược được theo đuổi trong thể thức của sự lãnh đạo kế hoạch hành động để thay đổi trong kinh doanh dưới sự kiểm soát của quản trị. Kế hoạch chiến lược của ngân hàng thể hiện một cách chi tiết - Sự ưu tiên thị trường ngân hàng xác định sự phân phối nguồn lực. - Sự nắm lấy thị trường theo sự lựa chọn ưu tiên thị trường - Sự thay đổi yêu cầu để tư bản hóa trên cơ hội thị trường. - Chọn thời gian của sự thay đổi các chiến lược. - Ước lượng môi trường trong đó ngân hàng sẽ hoạt động. - Tốc độ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN