TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 17

Hãy xét một ví dụ ta hãy xem phản ứng của người cha trong một gia đình, khi ông lái xe cùng gia đình đi nghỉ. Trong đó, người cha được xem như thiết bị điều khiển và chiếc xe là đối tượng điều khiển. Biết rằng người cha hay thiết bị điều khiển có nhiệm vụ trọng tâm là điều khiển chiếc xe đưa gia đình tới đích. Song để hiểu rõ hơn phương thức thực hiện nhiệm vụ đó của người cha, cũng nên cần xem xét ông ta phải xử lý những thông tin gì và xử. | chương 17 BIEN NGON NGỮ VA GIA TRỊ CỦA NO Hãy xét một ví dụ ta hãy xem phản ứng của người cha trong một gia đình khi ộng lãi xe củng gia đình đi nghỉ. Trong đo người cha đườc xem như thiết bị điéủ khién va chiếc xe la đội tường điềủ khien. Biết rang người cha hay thiết bị điềủ khien co nhiệm Vủ trong tam la điềủ khien chiếc xe đưa gia đình tời đích. Song đế hieủ ro hờn phường thức thực hiện nhiệm Vủ đo của người cha củng nen can xem xet ong ta phai xử ly những thong tin gì va xử ly chủng như thế nao. Đại lường thứ nhất la con đường trườc mạt. Người cha co nhiẹm Vủ điềủ khiến chiếc xe đi đủng phan đường qủy định tức la giữ cho xe lủon nam ờ phan đường ben phai ke từ vach phan cach trừ những trường hờp phai vườt xe khac. Đế lam đườc cong viec đo thậm chí người cha củng khong can phai biết mọt cach chính xac rang xe ong hiến thời cach vach phan cach bao nhieủ centimeter chỉ can nhìn vao con đường trườc mặt ong ta củng co thế sủy ra đườc rang xe hiến đang cach vach phan cach nhiềủ hay ít va từ đo đưa ra qủyết định phai đanh tay lai sang phai manh hay nhe. Đai lường điềủ khiển thứ hai la toe đo xe. Vời ngủyến tac đế cac thanh vien gia đình trến xe cam thấy chủyến đi đườc thoai mai va củng đế tiết kiếm xang người cha co nhiem vủ giữ ngủyen toe đo xe tranh khong phanh hay tang toe khi khong can thiết. Gia trị ve toe đo của xe ma người cha phai giữ củng phủ thủOc nhiềủ vao moi trường xủng qủanh như thời tiết canh qủan mạt đo xe trến củng con phủ thủOc thếm la Ong ta co qủen con đường đo hay khong Tủy nhien qủy lủat điềủ created with download the free trial online at professional khiển này cũng không phải là cố định. Giả sử trước mặt co một xe khàc đi chàm hơn vảy thì thày chô nhiểm vũ giữ ngũyển tốc độ ngươi chà phài tàm thơi thực hiển một nhiệm Vũ khàc là giàm tốc độ xe và tự điểũ khiển xe thểô một tốc độ mơi phũ hớp vơi sự phàn ứng cũà Xể trươc chộ tơi khi ộng tà vượt đươc Xể độ. Ngộài những đài lương điểũ khiển trển mà ngươi chà phài đưà rà ộng tà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN