TAILIEUCHUNG - Cho sầu riêng ra trái vụ nghịch

Kết thúc vụ trái, tiến hành ngay đốn tỉa cành cho thông thoáng. Tiếp theo rải phân NPK 30-30-0 hiệu Con cò (bay), mỗi gốc 2kg và cộng với phân chuồng hoai. Cơi đọt thứ nhất vừa già, tiếp tục rải phân lần nữa liều lượng cũng như trên, trong hai lần rải phân công việc tưới tắm phải đều đặn. | À V ir 1 1 Cho sâu riêng ra trái vụ nghịch Nguồn Kết thúc vụ trái tiến hành ngay đốn tỉa cành cho thông thoáng. Tiếp theo rải phân NPK 30-30-0 hiệu Con cò bay mỗi gốc 2kg và cộng với phân chuồng hoai. Cơi đọt thứ nhất vừa già tiếp tục rải phân lần nữa liều lượng cũng như trên trong hai lần rải phân công việc tưới tắm phải đều đặn. Chờ cho cơi đợt thứ hai vừa chuyển sang màu lá lụa rải phân thương hiệu đầu trâu với super lân mỗi gốc 1kg và 2kg lân tưới nước vài lần cho phân tan vào đất rồi cắt nước luôn. Sau một tuần lễ phủ vải mủ toàn bộ mặt liếp vào tháng 6 âm lịch. Trong lúc này nếu trời đổ mưa thì phải bơm hút nước ra ngay tránh nước ngấm vào rễ quá lâu. Sau 7 ngày nữa phun trên cây Paclobutrazol và MKP hai lần cách nhau 10 ngày. Ba tháng sau bông bắt đầu nhú ra trên cành chờ cho bông ra đều hết thì mới tốc vải mủ ra xả nước và tưới tắm đều đặn trở lại. Trong giai đoạn này sử dụng phân NPK 30-30-0 rải hàng tháng mỗi gốc 1kg lần cộng với phân dơi mỗi công 5 giạ và tỉa bỏ bớt một số bông chừa đợt bông ra đồng loạt nhiều nhất để sau này dễ chăm sóc và thu hoạch cùng một lượt. Khi bông tượng thành trái hàng tháng rải phân NPK 15-15-15 hiệu Con cò đứng . Lúc tạo trái phun Ridomil 68WP trên trái ngừa thối úng ngắt phân và nước trước 1 tháng mới thu hoạch. Thời gian thu hoạch vào cuối tháng chạp kéo dài qua tới đầu tháng giêng âm lịch là xong. Anh Thạnh Năm Quang Hai Thông. phấn khởi phát biểu Giá trái năm nay đầu vụ kg sầu riêng cơm vàng hạt lép còn loại khổ qua xanh từ kg thu tại vườn giá như vậy cũng mát lắm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN