TAILIEUCHUNG - PCR & realtime PCR

Nguyên tắc của kỹ thuật PCR: PCR (Polymerase Chain Reaction) là thử nghiệm nhân bản một đoạn DNA trong ống nghiệm dựa vào các chu kỳ nhiệt. Nguyên tắc của PCR: Giai đoạn biến tính: nhiệt độ được đưa lên 94 độ C, các liên kết hydro của mạch đôi DNA bị mất đi, nhờ đó DNA đích bị biến tính thành 2 mạch đơn. | PCR REALTIME PCR _ỨNG DỤNG TRONG CHAN ĐOÁN TAC NHÁN nhiEm trụng Pham Thái Bình l NGUYÊN TẮC CUA KỸ THUẮT PCR 1 Khái niệm ve PCR PCR Polymerase Chain Reaction la thử nghiệm nhan ban một đoạn DNA trong o ng nghiệm dựa vao cac chu ky nhiệt. Pham Hung Van. 2008. PCR va Realtime PCR các van đệ cơ ban va cac ap dung thửờng gap. NXB Y hoc. Lịch sử phát minh PCR Tam nam sau 1993 Kary Mullis nhận được giai Nobel hoa hoc. Phạm Hung Van. 2008. PCR va Realtime PCR các van đè cơ ban va cac ap dung thường gặp. NXB Y học. 2 Nguyên tac của PCR Ih-Iirinr n Tim TFT nrir-1 - mi or ni rr 7 IL. L _ LLIL L-. J JJ .111 IA IIL _WJ -iLJujl h Giai đoạn biến tính nhiệt độ được đưa len 94ộC các liến kế t hydro cua mạch đoi DNA bị má t đi nhô độ DNA đích bị biế n tính thánh 2 mạch đôn. fl- -rimiTi mni m- -nr ĩi ni ri A. i . Giai đoạn bat cặp nhiệt độ được ha xuong 55-65oC cac đoạn moi primer tìm đệ n va bat cặp bo sung vao hai đau cua đoan DNA đích. í rnn-1 n f rrrn rruiij-inr rirr nr J x I I . - ijiJiii II . jjLi pr i-iirTi- i r3 H - 1 s 1 llRj_jiÄj_j J Phạm Hung Ván. 2008. PCR vá Rếáltimế PCR cá cợbán vá các áp dung thưông gáp. NXB Y hộc. Giai đoạn keo dai nhiệt độ được đưa len 72oC Tag polymerase keo cac dNTP lại đau 3 cua đoan moi đang bat cap tren đau 5 cua sợi DNAđích va tong hợp mach bo sung.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
12    3    0
9    4    0
1    6    0