TAILIEUCHUNG - Môđun: Quản trị môi trường mạng (Đồ án số 02)

Tham khảo tài liệu 'môđun: quản trị môi trường mạng (đồ án số 02)', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔ HOC MÔĐUN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG Đồ án số 02 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Áp dụng thực tế kiến thức môn học. Lựa chon mô hình quan ly hệ thông mang LAN cho công ty. Cầu hình hệ thông Server quan ly hoạt động mạng LAN của công ty. Quán lý giám sát hoạt động Server để đám báo Server hoạt động luôn ổn định . Lâp cac bao vê cac câu hình hệ thông mang LAN. 4- J- T T II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI -I- Công ty Cổ phần Hoang Việt công ty chuyên về thi ết kế và xây dựng địa ốc. Quy mô công ty vơi 400 nhân viên va hệ thống mạng LAN vơi 180 PC va 5 Server. Khoa CNTT - MH MĐ Quản trị môi trường mạng sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY OOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 Data Center Zone ISA Server LAN Zone Users LAN Tô chức hanh chánh trong công ty Hoàng Việt như sau 0- Ban giám đốc và phó giám đốc gồm 7 người bô phân nhân viên phong nhân sự với 8 người bô phân kế toán gồm 15 người bô phân kiến trúc sư xây dựng gôm 20 người bô phân quán lí thi công gôm 15 người bô phân kinh doanh gôm 30 người bô phân thiết kê 40 người bô phân kho vá vât liêu gôm 30 người bô phân kiếm soát vá nghiêm thú gôm 15 người còn lại công nhân. Mỗi nhân viên hành chính đềú có một máy tính Công nhân không có máy tính . Công ty muốn triên khái giải pháp quản lý các máy tính trong hệ thống mạng tốt nhất để đảm bảo hoạt động củá công ty. Khoa CNTT - MH MĐ Quản trị môi trường mạng SỊ acei 1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 III. YÊU CẦU THỰC HIỆN 4- Lập kế hoạch xây dựng hê thống Domain Controller va Additional Server để quan ly hê thong mạng LAN . 4- Thiết lập càc chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT