TAILIEUCHUNG - HIỆP ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT

Khẳng định rằng không Thành viên nào bị ngăn cấm thông qua hoặc thi hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con người, động vật và thực vật, với yêu cầu là các biện pháp này không được áp dụng để tạo ra sự phân biệt đối xử tùy tiện hoặc vô căn cứ giữa các Thành viên có cùng điều kiện như nhau hoặc để dẫn đến sự hạn chế thương mại quốc tế;. | HIỆP ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ kiểm dịch Động thỰc vật HIỆP Định Sps Các Thành viên Khẳng định rằng không Thành viên nào bị ngăn cấm thông qua hoặc thi hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con người động vật và thực vật với yêu cầu là các biện pháp này không được áp dụng để tạo ra sự phân biệt đối xử tùy tiện hoặc vô căn cứ giữa các Thành viên có cùng điều kiện như nhau hoặc để dẫn đến sự hạn chế thương mại quốc tế Mong muốn cải thiện sức khoẻ con người sức khoẻ động vật và tình hình vệ sinh thực vật tại tất cả các Thành viên Ghi nhận rằng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật thường được áp dụng trên cơ sở các hiệp định hay nghị định thư song phương Mong muốn lập ra một bộ quy tắc và quy ước để hướng dẫn việc xây dựng thông qua và thi hành các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng đối với thương mại Công nhận sự đóng góp quan trọng của các tiêu chuẩn hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế trong lĩnh vực này Mong muốn tiếp tục sử dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật hài hoà giữa các Thành viên trên cơ sở các tiêu chuẩn hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do các tổ chức quốc tế có liên quan xây dựng kể cả Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm Tổ chức Thú y thế giới và các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan hoạt động trong khuôn khổ Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế mà không yêu cầu các Thành viên phải thay đổi mức độ bảo vệ phù hợp đời sống hay sức khoẻ con người động vật thực vật của mình Công nhận rằng các Thành viên là quốc gia đang phát triển có thể gặp những khó khăn đặc biệt khi tuân thủ các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của Thành viên nhập khẩu và do đó cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường và cũng gặp khó khăn tương tự trong việc xây dựng và áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật tại lãnh thổ của mình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    3    0    09-08-2020
34    4    0    09-08-2020
16    4    0    09-08-2020
9    4    0    09-08-2020
14    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN