TAILIEUCHUNG - Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng

"Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng" được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2007. Quyết định gồm có 3 điều chi tiết. | BỘ GIÁO DỤC VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ĐÀO TẠO NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 72 2007 QĐ-BGDĐT -------------------- Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 85 2003 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Nghị định số 75 2006 NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục Căn cứ Quyết định số 09 2005 QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 2 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Giám đốc đại học học viện Hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Chính phủ - Văn phòng Quốc hội - Ban Tuyên giáo TƯ - UBVHGDTNTN NĐ của QH - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan trực thuộc CP - Kiểm toán nhà nước - Cục KTrVB QPPL Bộ Tư pháp - Như Điều 3 3 - Công báo - Website Chính phủ - Website Bộ GD ĐT - Lưu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    4    0    15-08-2020
1    4    0    15-08-2020
3    9    0    15-08-2020
20    5    0    15-08-2020
3    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
179    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN