TAILIEUCHUNG - Thi thử Đại học-2010 trường chuyên Bắc Ninh môn hóa

Tham khảo tài liệu 'thi thử đại học-2010 trường chuyên bắc ninh môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD-ĐT BẮC NINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2008-2009 TRƯỜNG THPT. CHUYÊN BN Môn thi HOÁ Học 12 Đểthi có 00 trang Thời gian làm bài 90 phút. Mã đề thi 519 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết khối lượng nguyên tử tính theo đvC của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 F 19 Na 23 Mg 24 Al 27 Si 28 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Fe 56 Ni 58 Cu 64 Zn 65 Ag 108 Ba 137 I 127 Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Câu 1 Cho các chất là O2 SO2 H2O2 CO2 ZnS S H2SO4 FeCl2. Các chất vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa là A. H2O2 S SO2 CO2. B. FeCl2 S SO2 H2O2. C. SO2 ZnS FeCl2. D. CO2 Fe2O3 O2 H2SO4. Câu 2 So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau ancol etylic 1 etyl clorua 2 đietyl ete 3 axit axetic 4 . A. 4 3 2 1. B. 4 1 2 3. 1 3 2. D. 1 2 3 4. Câu 3 Khí nào thỏa mãn tất cả các tính chất tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 làm mất màu dung dịch KMnO4 không tồn tại trong một hỗn hợp với SO2 tác dụng được với nước clo. A. CO2 B. NH3 C. C2H2 D. H2S Câu 4 Cho sơ đồ sau CH3 2CH-CH2CH2Cl KOH etanol t0 A HC b KOH etanol t0 C HCl D NaOH H 2O t 0 E E có công thức cấu tạo là A. CH3 2C OH -CH2CH3. B. CH3 2CH-CH OH CH3. C. Ch3 2c CHCH3. D. CH3 2CH-CH2CH2OH. Câu 5 Một chất hữu cơ X có công thức đơn giản là C4H4O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11 666 . Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86 6 gam còn lại chất rắn Z có khối lượng là 23 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là A. HCOOC6H4C2H5. B. HCOOC6H4CH3. C. CH3COOC6H5. D. HCOOC4H4OH. Câu 6 Từ toluen muốn điều chế o-nitrobenzoic người ta thực hiện theo sơ đồ sau X Oit t0 Y Tít t0 C6H5CH3 X 1 A Y xt 1 o-O2NCH4COOH X Y lần lượt là A. KMnO4 và HNO3. B. KMnO4 và NaNO2. C. HNO3 và H2SO4. D. HNO3 và KM1O4. Câu 7 Một hợp chất X có MX 170 . Đốt cháy hoàn toàn 0 486 gam X sinh ra 405 2 ml CO2 ở đktc và 0 27 gam H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí với số mol bằng đúng số mol X đã tham gia ph ản ứng. Công thức câu tạo của X là A. .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
223    4    0    15-08-2020
11    8    0    15-08-2020
1    2    0    15-08-2020
11    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN