TAILIEUCHUNG - BÀI 2: PHUƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET

Phương thức kết nối Internet là Cách thức thực hiện việc kết nối với mạng Internet, nhằm sử dụng tài nguyên mạng toàn cầu. Nội dung: Giới thiệu kết nối Internet; Kết nối mạng Internet với ADSL; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi bai tập. | 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MÔN HỌC INTERNET __ Bài 1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET -ị- Bài 2 PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET -ị- Bài 3 WORLD WIDE WEB -ị- Bài 4 TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET -ị- Bài 5 THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL -ị- Bài 6 DỊCH VỤ HỘI THOẠI -ị- Bài 7 NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC -I- ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN -I- THI TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 2 PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET Cách thức thực hiện việc kết nối với mạng Internet nhằm sử dụng tài nguyên mạng toàn cầu -I- Giới thiệu kết nối Internet -I- Kết nối mạng Internet với -k Xử lý một số sự cố thông -I- Câu hỏi bai tập Hình Mạng Internet 1 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Hiểu được các phương thức kết nối -I- Cấu hình kết nối mạng Internet với công nghệ ADSL -I- Giám sát tốc độ kết nối dịch vụ -I- Xử lý các sự cố kết nối thông dụng TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http -I- Các phương thức kết nối Demand - Dial up là phương thức sử dụng đường truyền điện thoai analog. Kết nối trực tiếp đến PC Tốc độ kết nối tối đa 56kbps Thiết bị fax modem gắn trong Internal hoặc gắn ngoài External . Hình Modem Dial up External H Hhn2 ffia Dd L updnupr 1 S pla ce 2 7 30 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet -I- Các phương thức kết nốì Leased Line là phương thức sử dụng đường thuê bao riêng. Còn được gọi là mạch số Digital Circuit Phân thành 2 lớp chính Tx chuẩn Mỹ và Ex chuẩn châu Âu Đặc điểm kết nối liên tục Thiết bị Hình Mô hình kết nôi Leased Line TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http T Các phương thức kết nốì Leased Line là phương thức sử dụng đường thuê bao riêng. Còn được gọi là mạch số Digital Circuit Tốc độ kết nối ja iiMẮn I I ThAnn liwmnr .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    9    0    13-08-2020
25    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
16    8    0