TAILIEUCHUNG - SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Đề thi thử sẽ cung cấp những câu hỏi hay thú vị, phù hợp kiến thức phổ thông, giúp ích cho việc ôn thi, rất có ích cho các bạn | SỞ GD- ĐT NGHỆ an đề thi thử đại học cao ĐẲNGĐỢT 1- NĂM 2010 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn HOÁ học Thời gian làm bài 90 phút Mã đề 144 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết khối lượng nguyên tử theo u của các nguyên tố H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Rb 85 5 Ag 108 Ba 137 Cr 52 I 137. I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1. Tỉ khối hơi của anđehit X so với H2 bằng 29. Biết 2 9 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu được 10 8 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là A. CH3-CH2-CHO. B. CH2 CH-CHO. C. ohc-cHo. d. cH2 ch-ch2-cho. Câu 2. Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là A. Br2 và O2 . B. H2S va SO2 và O3 D. NH3và HCl. Câu 3. Trong một cốc nước cứng chứa a mol Ca2 b mol Mg2 và c mol HCO3-. Nếu chỉ dùng nước vôi trong nóng dư Ca OH 2 pM để làm giảm độ cứng của cốc thì người ta thấy khi thêm V lít nước vôi trong vào cốc độ cứng trong cốc là nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a b p là A a 2b B a b C a b D 2a b . p . . 2p . . p . . p . Câu 4. Có 3 kim loại X Y Z thỏa mãn - X tác dụng với HCl không tác dụng với NaOH và HNO3 đặc nguội. - Y tác dụng được với HCl và HNO3 đặc nguội không tác dụng với NaOH. - Z tác dụng được với HCl và NaOH không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Vậy X Y Z lần lượt là A. Zn Mg Al. B. Fe Al Mg . C. Fe Mg Al. D. Fe Mg Zn. Câu 5. Trong số các polime sau - NH- cH2 6- NH-CO - CH2 4- CO- n 1 -NH- CH2 5 -CO - n 2 -NH- CH2 6- CO- n 3 C6H7O2 OOcCH3 3 n 4 -CH2-CH2- n 5 -Ch2-CH CH-CH2- 6 . Polime được dùng để sản xuất tơ là A 1 2 6 B 1 2 3 4 C. 3 4 a 6 D. 1 2 3 Câu 6. Cho X là một aminoaxit. Khi cho 0 01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0 125M và thu đợc 1 835 gam muối khan. Khi cho 0 01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25 gam dung dịch NaOH 3 2 . Công thức cấu tạo của X là A. NH2QH6COoH. B. NH2 2C3H5COOH. C. NH2C5H9 COOH 2. D. NH2C3H5 COOH 2. Câu 7. Cho hỗn hợp gồm 2 24 gam Fe và 3 84 gam Cu vào 800 ml dung dịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN