TAILIEUCHUNG - Bài giảng môn học Kỹ thuật thông tin số

Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin số, bao gồm các kỹ thuật xử lý khác nhau để truyền thành công tín hiệu từ một điểm này đến một điểm khác. Mục tiêu cụ thể: sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: Hiểu rõ các kỹ thuật sử dụng trong một hệ thống thông tin số điển hình, bao gồm: kỹ thuật số hóa tín hiệu, kỹ thuật mã hóa đường dây, kỹ thuật mã hóa nguồn, kỹ thuật mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật điều chế, kỹ thuật đa truy cập | Môn học KỸ THUẬT THÔNG TIN SỐ KHỐI LƯỢNG: 3 tín chỉ Giờ lý thuyết + bài tập: 43 tiết Giờ ôn tập + sửa bài kiểm tra: 2 tiết Sinh viên tự học: 120+ tiết MỤC TIÊU MÔN HỌC Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin số, bao gồm các kỹ thuật xử lý khác nhau để truyền thành công tín hiệu từ một điểm này đến một điểm khác MỤC TIÊU MÔN HỌC Mục tiêu cụ thể: sau khi học xong môn học, sinh viên có thể: - Hiểu rõ các kỹ thuật sử dụng trong một hệ thống thông tin số điển hình, bao gồm: kỹ thuật số hóa tín hiệu, kỹ thuật mã hóa đường dây, kỹ thuật mã hóa nguồn, kỹ thuật mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật điều chế, kỹ thuật đa truy cập - Tự nghiên cứu một hệ thống thông tin số cụ thể TÀI LIỆU HỌC TẬP [1] Bài giảng môn học Kỹ thuật Thông tin số [2] Bưu điện Việt Nam, Điện thoại số tập 1 và 2 - Ban thông tin kinh tế kỹ thuật Bưu điện-Hà Nội 1991 [3] Leon , Digital & analog communications systems - Macmillan publishing company, New York 1996 [4] Ian .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT