TAILIEUCHUNG - THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-2010 MÔN TOÁN

Tham khảo tài liệu 'thi thử đại học lần 1-2010 môn toán', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Biên Soạn Dương Viết Liêm THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-2010 HS Điểm ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài 90 phút Câu 1 Đun sôi bốn dung dịch mỗi dung dịch chứa 1 mol mỗi chất sau Ba HCO3 2 Ca HCO3 2 NaHCO3 NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn trường hợp nào khối lượng dung dịch giảm nhiều nhất Giả sử nước bay hơi không đáng kể A. NH4HCO3 B. Ba HCO3 2 C. Ca HCO3 2 Câu 2 Trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố Al Na Mg Fe ở trạng thái cơ bản có số electron độc thân lần lượt là A. 3 1 2 2 B. 1 1 2 8. _ C. 1 1 0 4. 1 2 8. Câu 3 Dung dịch Br2 màu vàng chia làm 2 phần. Dẫn khí X không màu qua phần I thấy mất màu. Khí Y không màu qua phần II thấy dd sẫm màu hơn. X và Y là A. HI và SO2 B. H2S và SO2 C. SO2 và H2S D. SO2 và HI Câu 4 Đốt cháy hoàn toàn m gam một rượu no X thu được cũng m gam H2O. Biết khối lượng phân tử của X nhỏ hơn 100 đvC . Số đồng phân cấu tạo của rượu X là A. 4 B. 6 C. 5 D. 3 Câu 5 Trong một cốc nước có hoà tan a mol Ca HCO3 2 và b mol Mg HCO3 2. Để khử độ cứng của nước trong cốc cần dùng V lít nước vôi trong nồng độ p mol lit. Biểu thức liên hệ giữa V với a b p là A. V a 2 b p. B. V a b 2p. C. V a b p. D. V a b p. Câu 6 Trùng ngưng m gam glixin axit aminoetanoic hiệu suất 80 thu được 68 4 gam polime. Trị số của m là A. 112 5 gam B. 72 gam C. 90 gam D. 85 5 gam Câu 7 Dung dịch A loãng chứa 0 04 mol Fe NO3 3 và 0 6 mol HCl có khả năng hòa tan được Cu với khối lượng tối đa là A. 12 16 g. B. 11 52 g. C. 6 4 g. Câu 8 Cho các chất tham gia phản ứng a S F2 . d S H2SO4 đặc nóng . e H2S Cl2 dư H2O Số phản ứng tạo ra sản phẩm mà lưu huỳnh ở mức 6 là A. 5 B. 4 C. 2 D. 12 8 g. b SO2 H2S . c SO2 O2 . f Sol Biz O . D. 3 Câu 9 X là dung dịch NaOH C . Lấy 18 gam X hoặc 74 gam X tác dụng với 400 ml dung dịch AlCl3 0 1M thì lượng kết tủa vẫn như nhau. Giá trị của C là A. 4 B. 8 C. 7 2 D. 3 6 Câu 10 Chất hữu cơ X mạch hở bền tồn tại ở dạng trans có công thức phân tử C4H8O X làm mất màu dung dịch Br2 và tác dụng với Na giải phóng khí H2. Công thức cấu tạo thu gọn của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT