TAILIEUCHUNG - CÁC DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ TOO...TO , SO..THAT, SUCH..THAT , ENOUGH

Tooso, , Suchthat, Enough. thường hay đi cùng nhau và lại có ý nghĩa tương tự hoặc liên quan với nhau. Sau đây là cách sử dụng cụ thể và ý nghĩ của chúng | CÁC DANG ĐỀ THƯỜNG GAP VỀ ENOUGH 1 ĐỔI TỪ SO .THAT SANG SUCH .THAT N BE SO ADJ THAT CLAUSE ĐẠI TỪ BE. Cách làm Thêm such a an đem tính từ xuống đem danh từ xuống từ that trở đi viết lại hết ĐẠI TỪ BE SUCH A AN ADJ N THAT CLAUSE The book is so interesting that I have read it many times. It is. It is such an interesting book that I have read it many times. Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không có a an 2 ĐỔI TỪ SO .THAT SANG Đề có dạng S BE SO ADJ THAT CLAUSE S BE TOO. Cách làm Thêm tính từ vào bỏ can t couldn t lấy từ động từ trở đi Nếu chủ từ 2 câu khác nhau thì thêm phần for sb Nếu túc từ câu sau giống chủ từ câu đầu thì bỏ túc từ đó đi S BE TOO adj FOR SB TO INF . The water is so hot that I can t drink it. The water is too. The water is too hot for me to drink. - Neu đoi nguợc lại từ sang SO .THAT thì thường sai nhất là việc quên thêm túc từ vào và chia sai thì 3 ĐỔI TỪ . SANG ENOUGH Đề thường có dạng S BE TOO ADJ TO INF. S BE NOT. Cách làm - Dùng tính từ phản nghĩa enough - Viết lại hết phần sau He is too weak to run fast He isn t . He isn t strong enough to run fast. Ghi chú Trong tất cả các cấu trúc trên nếu cho BE là V thì ADV sẽ thay cho ADJ 4 ĐỔI TỪ Although though despite in spite of Nguyên tắc chung cần nhớ là Although though mệnh đề Despite in spite of cụm từ Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau 1 Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau - Bỏ chủ từ động từ thêm ING . Although Tom got up late he got to school on time. Despite in spite of getting up late Tom got to school on time. 2 Neu chủ từ là danh từ be tính từ - Đem tính từ đặt trứoc danh từ bỏ to be Although the rain is heavy . Despite in spite of the heavy rain . 3 Nếu chủ từ là đại từ be tính từ - Đổi đại từ thành sỡ hửu đổi tính từ thành danh từ bỏ be Although He was sick . Despite in spite of his sickness . 4 Nếu chủ từ là đại từ động từ trạng từ - Đổi đại từ thành sở hữu động từ thành danh từ trạng từ thành tính từ đặt trước danh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    6    0    13-08-2020
14    15    0    13-08-2020
85    5    0    13-08-2020
10    3    0    13-08-2020
64    5    0    13-08-2020
65    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN