TAILIEUCHUNG - Quy định trình bày luận văn thạc sĩ

Quy định trình bày luận văn thạc sĩ. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, . | (Tập luận văn được thực hiện trên khổ giấy A4) QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG BÌA VÀ PHỤ TRANG BÌA (trang 1): QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 2: CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG (font 16) Cán bộ hướng dẫn khoa học :. (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) Cán bộ phản biện 1 :. (Phần này do Phòng KHCN,HT&SĐH ghi) Cán bộ phản biện 2 :. (Phần này do Phòng KHCN,HT&SĐH ghi) Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ., ngày . . . . . tháng . . . . năm . . . . theo Quyết định số ./TĐT-QĐ-SĐH ngày ./ ./ . QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 3: Nhận xét của giảng viên hướng dẫn QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 4: Lời cám ơn QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 5: Tóm tắt luận văn thạc sĩ QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 6: Mục lục QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 7: Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 8: Danh mục các bảng QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 9: Danh mục các hình vẽ, đồ thị QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG 10: Toàn bộ nội dung luận văn (thực hiện theo đề cương chi tiết đã được duyệt) QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY CÁC TRANG TIẾP THEO (sau phần kết luận và kiến nghị của nội dung luận văn): Tài liệu tham khảo (xếp theo thứ tự A,B,C ), danh mục công trình của tác giả,Phụ lục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT