TAILIEUCHUNG - Phiếu đề nghị giải quyết học vụ

Phiếu đề nghị giải quyết học vụ. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, . | TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG KHCN, HT&SĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ------------------- TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 PHIẾU ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HỌC VỤ Kính gửi: PHÒNG KHCN-HT&SĐH Họ tên học viên: MSHV: Ngày sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Khóa: Nội dung yêu cầu: □ Chứng nhận học viên cao học □ Giấy giới thiệu (ghi rõ cơ quan đến) □ Giấy triệu tập (ghi rõ cơ quan công tác) □ Sao y (ghi rõ loại giấy cần sao y) □ Bảng điểm cao học □ Bảng điểm tích lũy môn học □ Xác nhận hoàn thành luận văn thạc sĩ □ Khác (ghi rõ nội dung yêu cầu) Lý do: Học viên . PHÒNG KHCN-HT&SĐH XÁC NHẬN có nhận phiếu đề nghị giải quyết học vụ của HV Về việc: Ngày hẹn đến nhận kết quả: Ngày tháng năm 20 Người nhận đơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    4    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
3    6    0    13-08-2020
7    2    0    13-08-2020
12    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN