TAILIEUCHUNG - Các lệnh LOGIC và các chương trình

Các lệnh Logic và so sánh | CHUÔNG 7 Các lệnh lô - gíc và các chuơng trình Các lệnh lô-gíc và so sánh. Lệnh VÀ AND . Cú pháp ANL đích nguồn đích đích Và nguồn kẻ bảng . Lệnh này sẽ thực hiện một phép Và lô-gíc trên hai toán hạng đích và nguồn và đặt kết quả vào đích. Đích thuờng là thanh ghi tổng tích luỹ . Toán hạngnguồn có thể là thanh ghi trong bộ nhớ hoặc giá trị cho sẵn. Hãy xem phụ lục Appendix A1 để biết thêm về các chế độ đánh địa chỉ dành cho lệnh này. Lệnh ANL đối với toán hạng theo byte không có tác động lên các cờ. Nó thuờng đuợc dùng để che đặt về 0 những bit nhất định của một toán hạng. Xem ví dụ . Ví dụ Trình bày kết quả của các lệnh sau MOV A 35H Gán A 35H ANL A 0FH Thực hiện Và lô-gíc A và 0FH Bây giờ A 05 Lời giải 35H 0 0 0FH 0 0 05H 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 35H và 0FH 05H Lệnh HOẶC OR . Cú pháp ORL đích đích Hoặc nguồn kẻ bảng Các toán hạng đích và nguồn đuợc Hoặc với nhau và kết quả đuợc đặt vào đích. Phép Hoặc có thể đuợc dùng để thiết lập những bit nhất định của một toán hạng 1. Đích thuờng là thanh ghi tổng toán hạng nguồn có thể là một thanh ghi trong bộ nhớ hoặc giá trị cho sẵn. Hãy tham khảo phụ lục Appendix A để biết thêm về các chế độ đánh địa chỉ đuợc hỗ trợ bởi lệnh này. Lệnh ORL đối với các toán hạng đánh địa chỉ theo byte sẽ không có tác động đến bất kỳ cờ nào. Xem ví dụ . Ví dụ Trình bày kết quả của đoạn mã sau MOV A 04 A 04 MOV A 68H A 6C Lời giải 04H 0000 0100 68H 0110 1000 6CH 0110 1100 04 OR 68 6CH Lệnh XOR OR loại trừ . Cú pháp XRL đích nguồn đích đích Hoặc loại trừ nguồn kẻ bảng . Lệnh này sẽ thực hiện phép XOR trên hai toán hạng và đặt kết quả vào đích. Đích thường là thanh ghi tổng. Toán hạng nguồn có thể là một thanh ghi trong bộ nhớ hoặc giá trị cho sẵn. Xem phụ lục Appendix để biết thêm về chế độ đánh địa chỉ của lệnh này. Lệnh XRL đối với các toán hạng đánh địa chỉ theo byte sẽ không có tác động đến bất kỳ cờ nào. Xét ví dụ và . Ví dụ Trình bày kết quả của đoạn mã sau MOV A 54H XRL A 78H

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    8    0    15-08-2020
1          15-08-2020
356    10    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
3    4    0
334    8    0
3424    5    0
TÀI LIỆU HOT
1    3    0
137    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    5    0