TAILIEUCHUNG - Một số câu hỏi phỏng vấn

Một số câu hỏi phỏng vấn thông dụng trong buổi phỏng vấn | MỘT SỐ CÂU PHỎNG VAN bo sung 1. Trình bày điểu 02 điểu. mà bạn tâm đắc từ những việc đã làm. 2. Có thà t bại thành công nào để bạn nhớ đời không 3. Nể u tôi đừớc nôi chuyển với những ngừới mà bàn cho là hiể u rô bàn nhà t ho sể nôi gì vể bàn 4. Bàn quàn tàm gì trông tuàn đàu tiển nể u bàn làm viểc tài Công ty chung tôi 5. Nể u bàn đừớc làm lài tà t cà thì bàn sể chôn nghể nghiểp nàô Tài sàô 6. Điể m mành và điể m yể u lớn nhà t củà bàn là gì 7. Nể u bàn là tôi bàn cô tuyển môt ừng viển nhừ bàn không Tài sàô Bàn cô là ngừới phu hớp với vị trí chung tôi đàng càn không Tài sàô tôi nển tuyể n bàn 8. Bàn cô quển ài trông Công ty chung tôi không 9. Bàn đà nhàn đừớc nhừng thông tin gì vể Công ty chung tôi 10. Khi nhàn đừớc nhừng nhàn xểt phể bình mà bàn chô là không đung bàn sể làm gì 11. Khi cô bà t đông y kiể n với đông nghiểp sể p bàn làm gì 12. Kể tển vài cuô n sàch mà bàn đà hôàc đàng gối đàu giừớng Bàn rut rà đừớc điểu gì 13. Kể tển môt vài ngừới mà bàn đà từng làm viểc chung mà bàn chô là không đàng tin cày bàn đà học tàp đừớc. 14. Bàn làm gì nể u gàp phài môt cà p trển trừc tiể p mà bàn chô là nàng lừc cuà ngừới đô kểm hớn bàn 15. Nể u là cà p trển cuà môt NV kểm nàng lừc bàn làm gì 16. Sàu khi giài quyể t xông môt và n để mà bàn chô là khô khàn hôc búà bàn sể làm gì 17. Đừng trừớc môt và n để mà bàn chô là khô khàn hôc buà bàn sể làm gì 24. Bàn cô thể mà t gì đừớc gì khi rới khôi đớn vị cu 25. Vui lông liểt kể thểô thừ từ 2 3 4. công viểc mà bàn chô là sớ trừớng cuà mình đô i với vị trí chung tôi càn tuyể n 26. Bàn cô thể trình bày ít nhà t 01 điểu mà bàn chô là chung tôi nển chà n chỉnh sừà đổi cài tiể n. 27. Bàn để nghị mừc thu nhàp mừc lừớng nhừ thể nàô 28. Điểu gì làm chô bàn thích thu nhà t trông quà trình làm viểc cuà mình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN