TAILIEUCHUNG - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa | Mầu số 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . năm. ĐƠ N ĐỀ NGH Ị CÔNG B Ố C Ả NG TH Ủ Y N ỘI ĐỊ A Kính gửi 1 . Tên tổ chức cá nhân 4 . Địa chỉ trụ sở . Số điện thoại .Số FAX. Đề nghị được công bố Cảng 2 . Vị trí cảng 3 từ km km thứ. Trên bờ phải hay trái .sông kênh . Thuộc xã phường . huyện quận . Tỉnh thành phố . Cảng thuộc loại 5a . Phạm vi vùng đất sử dụng 6 . Phạm vi vùng nước sử dụng 7 . Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng công trình cầu tầu kho bãi. Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận 8 . Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan. Tổ chức cá nhân làm đơn Ký và đóng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    13    0    11-08-2020
530    8    0    11-08-2020
1    2    0    11-08-2020
3    2    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
20    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN