TAILIEUCHUNG - Macromedia Flash - Đối tượng di chuyển theo vị trí click chuột

Với bài tập này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra một đối tượng sẽ di chuyển theo vị trí click chuột bằng cách sử dụng Action Script. | Macromedia Flash - Đối tượng di chuyển theo vị trí click chuột Nguồn Với bài tập này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra một đối tượng sẽ di chuyển theo vị trí click chuột bằng cách sử dụng Action Script. Bước 1 Tạo một file Flash mới và thiết lập Width và Height là 300px. Frame rate set là 45fps số Frame trong một giây Bước 2 Click đúp chuột vào layer 1 và đổi tên thành Background. Thiết lập màu nền là B8FECA hoặc bất cứ màu nào bạn thích. Bước 3 Thêm một layer mới với tên là Object. Sau đó bạn hãy tạo bất cứ đồ vật nào mà bạn muốn nó sẽ chạy theo vị trí click chuột. Bước 4 Lựa chọn đối tượng vừa tạo Ctrl A và nhấn phím F8 trên bàn phím Convert to Symbol để chuyển đổi nó sang dạng Movie Clip. Bước 5 Lựa chọn Movie Clip Object mở Properties Ctrl F3 và nhập nội dung object vào Instance name như hình dưới Movie Clip Bước 6 Tiếp tục lựa chọn lại đối tượng mở Action Script F9 và đưa vào nội dung script sau onClipEvent load friction targetx Random 300 20 targety Random 300 20 onClipEvent enterFrame mouse_x int mouse_y int if mouse_x 0 mouse_y 0 quad Number 4 if mouse_x 0 mouse_y 0 quad Number 1 if mouse_x 0 mouse_y 0 quad Number 2 if mouse_x 0 mouse_y 0 quad Number 3 abs_x mouse_x abs_y mouse_y tg abs_y abs_x tg Number 180 if quad 1 angle number 90 - number if quad 2 angle number 90 number if quad 3 angle number 270 - number if quad 4 angle number 270 number if not setProperty _this _rotation angle true speedx difx friction speedy dify friction setProperty this _y speedy setProperty this _x speedx difx int targetx dify int targety Bước 7 Thêm một layer mới với tên là Circle. Chọn Oval Tool O - Fill Color để chế độ không màu - Stroke color chọn màu mà bạn thích - Đường nét của hình tròn chọn nét đứt hoặc tuỳ ý bạn Bước 8 Chọn hình tròn và nhấn phím F8

TÀI LIỆU LIÊN QUAN