TAILIEUCHUNG - Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai

Tài liệu tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai | 1 NGHĨA VIỆT NAM 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số . . . 200 Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác Kính gửi . 3 - Căn cứ Thông tư số 13 2005 TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186 2004 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Căn cứ Quyết định số 04 2006 QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ . .8. - Căn cứ .4. về việc. 215 Nay .2. đề nghị được cấp giấy phép thi công công trình .5. tại Km thuộc Quốc lộ . .2. xin gửi kèm theo đon đề nghị cấp phép thi công các tài liệu sau 1. Các tài liệu chính .6. 2. Các tài liệu liên quan Quyết định đầu tư của chủ công trình Thiết kế chi tiết phần công trình xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ Sơ đồ hiện trạng đoạn tuyến quốc lộ có xây dựng công trình trongHLATĐB Ý kiến của đơn vị quản lý đường bộ về hiện trạng đoạn tuyến quốc lộ có công trình xây dựng trong HLATĐB Bản cam kết tự di chuyển công trình xây dựng trong HLATĐB và không đòi bồi thường Các văn bản liên quan khác nếu có . .2. xin cam kết thi công theo đúng hồ so thiết kế đã được .7. phê duyệt và tuân thủ theo nội dung giấy phép thi công. Nếu thi công sai với nội dung giấy phép thi công .2. chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. . Nơi nhận - Như trên C . QUYỀN HẠN CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ ký ghi rõ họ tên và đóng dấu . - Lưu VT. 216 Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công 1 Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên nếu có 2 Tên cơ quan hoặc tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép thi công 3 Tên cơ quan cấp giấy phép thi công 4 Trích dẫn văn bản phù hợp với từng loại công trình đề nghị cấp phép thi công. Cụ thể như sau - Đối với công trình đấu nối đường

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN