TAILIEUCHUNG - [Triết Học] Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - GS,TS. Đỗ Nguyên Phương phần 6

Thực hiện ngày càng đầy đủ các quyền dân chủ, làm chủ, quyền lực của nhân dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi tội phạm và kẻ thù của nhân dân. | toàn dân tộc. Thực hiện ngày càng đầy đủ các quyền dân chủ làm chủ quyền lực của nhân dân giữ nghiêm kỷ cương xã hội chuyên chính với mọi tội phạm và kẻ thù của nhân dân. Thứ hai phát triển lực lượng sản xuất đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân về vật chất và tinh thần. Thứ ba thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu và tính chất của sự phát triển lực lượng sản xuất qua nhiều hình thức đa dạng về sở hữu sử dụng các tư liệu sản xuất hợp tác sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo cùng kinh tế tập thể làm nền tảng cho cả nền kinh tế quốc dân từng bước phát triển kinh tế tri thức một cách phù hợp có hiệu quả và đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện nhiều hình thức phân phối trong đó lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế làm nguyên tắc chủ đạo. Thứ tư tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành hệ tư tưởng chủ đạo đời sống tinh thần của đất nước. Kế thừa và phát huy tinh hoa văn hoá của dân tộc ta và của nhân loại. Xây dựng con người xã hội chủ nghĩa có trí tuệ đạo đức lối sống phong cách. có văn hoá văn minh có thể chất và đời sống thẩm mỹ lành mạnh. Đấu tranh loại trừ các biểu hiện phản văn hoá văn minh phi đạo lý đạo đức. trái với giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và của nhân loại tiến bộ trái với mục tiêu và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Thứ năm thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố và mở rộng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp mọi lực lượng xã hội tán thành và phấn đấu vì mục tiêu chung dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình hợp tác hữu nghị bình đẳng độc lập và .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    8    0    15-08-2020
6    4    0    15-08-2020
6    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    5    0
TÀI LIỆU HOT
8    2    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    4    0
19    5    0