TAILIEUCHUNG - [Nông Nghiệp] Cẩm Nang Phân Bón - Gs.Ts.Đường Hồng Dật phần 8

Vì khuôn khổ sách có hạn, cuốn cẩm nang này không tham vọng trình bày đầy đủ các vấn đề có liên quan đế sử dụng phân bón mà chỉ nêu tóm gọn những nội dung cần thiết giúp nông dân trong các hoạt động bón phân của mình. | bón thúc sớm vào lúc cây có 3-4 lá bón 30 lượng đạm. Số đạm còn lại chia ra bón 2 lán vào lúc cây có 9-10 lá và trước lúc trỗ cờ. Phân kali nên chia ra bón thúc 2 lần vào lúc ngô có 6-7 lá và trước khi trỗ cờ. Bón phân lưu huỳnh cũng như phun phân kẽm lẽn lá đều góp phần làm tăng nâng suất ngô một cách đáng tin cậy. Lượng phân bon áp dụng cho ngô thay đổi tuỳ thuộc vào đặc điểm của đất của giống ngỗ và thời vụ. Giống có thời gian sinh trưởng dài có năng suất cao cần bón lượng phân cao hơn. Đất chua phải bón nhiều lản hơn. Trên đất nhẹ và với thời vụ gieo trồng có nhiệt độ thấp cđn bón nhiều kali hơn. Lượng phấn trung bình được khuyên cáo là Với các giống ngô chín sớm - Trên đất phù sa Phân chuồng 8-10 tấn N 120-150 kg P2O5 70-90 kg K2O 60-90 kg bón cho 1 ha. - Trên đất bạc màu Phân chuồng 8-10 tấn N 120-150 kg P2O 70-90 kg K2O 100-120 kg bon cho 1 ha Với các giông ngô chín trung binh và muộn - Trên đất phù sa Phân chuồng 8-10 tấn N 150-180 kg P2O5 70-90 kg KjO 80-100 kg bón cho 1 ha. - Trên đất bạc màu Phân chuồng 8-10 tấn N 150-180 kg P2O . 70-90 kg K2O. 120-150 kg bón cho 1 ha. 121 ơ các tính phía Nam với múc năng suất 3 tâ n ha hạt bón bổ sung phân vi lượng cho ngô không nhất thiết phải có nhưng ở mức 6 tấn ha thì cần có bón bổ sưng phân vi lượng chứ không the chi đưa vào phân đa lượng. Lượng phán bón cho ngô ờ các tính phía Nam được khuyến cáo như sau Phân chuồng 10-20 tấn ha. Phân đạm 60-120 N 130-260 kg urẽ hoặc 300-600 kg SA . Phán làn 60-80 kg P2O5 300-400kg supe lân . Phân kali 120-130 kg K2O 250-270 kg KC1 . Cách hỏn - Bón lót toàn bộ phân chuồng bón theo hàng toàn bộ phân lân bón theo hàng hoặc hốc 1 4 lượng phân đạm 2 3 lượng phân kali. - Bón thúc lần 1 bón lúc cây ngô cao 10-15 cm. Bón 2 4 lượng đạm 1 3 lượng phân lân. - Bón thúc lín 2 bón lúc cây ngô cao 60-70 cm. Bón 1 4 lượng phân đạm. Lượng phân bón cũng như tỷ lệ càn đối giữa các nguyên tô đa lượng bón cho ngõ thay đổi ở các mức -năng suất khác nhau. Thí nghiệm của các nhà khoa học thu được kết .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN