TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 2

Những linh kiện điện tử trong mỗi máy tính chỉ có thể nhận biết và thực hiện trực tiếp một số lệnh hữu hạn và một chương trình máy tính chỉ có thể thực hiện trên máy tính đó nếu sử dụng chính số lệnh hữu hạn đó. | Cân Trúc Máy Tính -14- Một năm sau Motorola lại cho ra đời 68020 là một chip 32 bit thật sự. 68020 là một thành cong lờn và là nhàn cua hàu hết càc trạm làm việc workstation chế tạo bời Sun Microsystems Apollo và Hewlett-Packard. Chip tiếp theo là 68030 mà sự cài tiến nàm ờ quàn ly bo nhờ. 68040 giong nhự 80486 chựà CPU mọt đong xử ly toàn hoc đờn vị quàn ly bo nhờ và cache tren chip. Sau này lai xuat hiên chip Power PC. Ro rang ta co the so sanh 68030 vời 80386 68040 vời 80486 Pentium vời Power PC cua 2 cong ty Intel va Motorola. Sự canh tranh giựà cac chip cua Intel va cac chip cua Motorola se tiếp tuc trong nhieu nàm nựà. Hiẹn nay nhieu cong ty trong đo chu yeu la AMD Advanced Micro Designs và Cyrix sàn xuất càc bo vi xử ly hoàn toàn tựờng thích vời càc bo vi xự ly cua Intel. Chung mo phong toàn bo càc lênh và thậm chí phàn lờn càc chip này tựờng thích cà càc chan cua càc chip Intel. Bất cự phàn cựng hay phàn mem nào hoat đông tren càc mày vi tính dung càc chip cua Intel cung se hoat đong tren càc mày vi tính dung càc chip tựờng thích cua AMD và Cyrix. Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Ly Cân Trúc Máy Tính -15- CHƯƠNG 2 CAU TRÚC CHUNG MAY TÍNH Một máy tính bao gom các bộ xử ly bộ nhớ và các thiết bị vào ra. Trong chương này sế giới thiếu 3 thành phàn này và sự phôi ghếp chung. Chung ta càn phái biết sơ lươc cấu truc chung cua máy tính trước khi nghiên cửu ky các cáp lớp khác nhau trong các chương sau. Cau truc cua mọt máy tính đớn gián co thê được hình dung như sau Thiết bị Váo Ra I. CAC bo xử lY Bus Hình bo xử ly trung tám CPU lá đáu náo cua máy tính. Chức nang cua no lá thực hiên các chướng trình nám trong bo nhớ chính báng cách nap lênh sau đo giai má roi thực hiên tuán tư hết lênh náy đến lênh khác. Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Ly Cân Trúc Máy Tính -16- Bộ xử ly trung tâm gom đơn vị điều khiển giữ nhiệm vụ lấy lệnh giải mã lệnh và đơn vị sô hộc vã logic thực hiện câc phềp toân như cộng trừ nhân chiâ VA HOẶC . CPU gôm cô câc thânh ghi cho phềp lừu giừ kết quâ tâm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN