TAILIEUCHUNG - Kiểm tra hóa đại cương 2008-2009

Tài liệu học tập và luyện thi, nhằm giúp các bạn có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi với tâm thế vững vàng nhất. Tác giả hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu bổ ích cho các em | Đại Học Cần Thơ Khoa Khoa Học Bộ Môn Hóa Học Họ tên sinh viên Ngày sinh MSSV ĐỀ KIỂM TRA MÔN HỌC HÓA ĐẠI CƯƠNG MSMH TN019 Thời gian làm bài 45 phút Từ 13giờ 20 ngày 08 tháng 6 năm 2009 Học kỳ III năm học 08-09 Gồm 30 câu mỗi câu 0 1 điểm tổng số điểm 3 điểm Sinh viên được tham khảo mọi tài liệu để làm bài khổng được trao đổi với người khác Câu 1 So sánh giữa hai chất lỏng ICl và Br2 A. ICl khó đông đặc và khó sôi hơn Br2. B. ICl dễ đông đặc và khó sôi hơn Br2. C. ICl dễ đông đặc và dễ sôi hơn Br2. D. ICl khó đông đặc và dễ sôi hơn Br2. Câu 2 Số điện tử tối đa ứng với ký hiệu T. 2 _2 là A. 2 B. 20 C. 0 D. 162 Câu 3 Có gì khác nhau hay giống nhau giữa hai phân tử SF6 và OF6 A. Cả hai chất trên đều có cơ cấu bát diện. B. Có SF6 không có OF6. C. SF6 là một chất lỏng còn OF6 là một chất khí ở điều kiện thường. D. Cả S và O đều ở trạng thái lai hóa sp3d2. Câu 4 Xem các chất I CO2 II SO2 III SiCl4 IV NH3. Trị số góc các chất tăng dần như sau A. IV III Il I . B. IV III I II . C. iv III II I . D. III IV lI I . Câu 5 Trị số bốn số lượng tử của điện tử cuối của ion Mn2 là A. n 4 l 0 m 0 ms -1 2. B. n 4 l 2 m 2 ms 1 2. C. n 3 l 2 m 0 ms 1 2. D. n 3 l 2 m 2 ms 1 2. Câu 6 Xét các phân lớp của nguyên tử đa điện tử 6g 7d 7p 7f 8s. Thứ tự giảm dần năng lượng của các phân lớp là A. 7f 6g 7d 8s 7p. B. 7p 8s 7d 6g 7f. C. 7f 6g 8s 7d 7p. D. 6g 7f 7d 8s 7p. Câu 7 Xem bốn chất OH OH I III II IV Nhiệt độ sôi tăng dần A. I II III IV B. IV I II III C. IV III II I D. I II IV III Câu 8 Với các hợp chất ion KF NaCl LiBr Lil các hợp chất có tính cộng hóa trị tăng dần theo thứ tự là A. KF LiBr NaCl Lil B. Lil LiBr NaCl KF C. NaCl KF LiBr LiI D. KF NaCl LiBr LiI Câu 9 Chọn kết luận đúng giữa hai ion NO2 và NO2- Trong hai ion này N đều là nguyên tố trung tâm A. Cả hai ion đều có cơ cấu góc. B. Cả hai ion này đều có cơ cấu thẳng. C. Nguyên tố trung tâm N của cả hai ion này đều ở trạng thái lai hóa sp2. Trang 1 3 - Mã đề thi 743 D. Một ion có cơ cấu thẳng một ion có cơ cấu góc. Câu 10 Số orbital .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT