TAILIEUCHUNG - Quản lý xung đột

Khái niệm chung Các kiểu xung đột Phương pháp quản lý xung đột Tổng kết chung Các tình huống mobing & chia sẻ từ các thành viên tham gia 1 Nội dung • Khái niệm chung • Các kiểu xung đột • Phương pháp quản lý và giải quyết xung đột • Tổng kết chung • Các tình huống mobing & chia sẻ từ các thành viên tham gia Khái niệm chung • Xung đột : là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác • Xung. | Nội dung Khái niệm chung Các kiểu xung đột Phương pháp quản lý xung đột Tổng kết chung Các tình huống mobing chia sẻ từ các thành viên tham gia 1 Nội du 9 Khái niệm chung Các kiểu xung đột Phương pháp quản lý và giải quyết xung đột Tổng kết chung Các tình huống mobing chia sẻ từ các thành viên tham gia Khái niệm chung Xung đột là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác Xung đột có thể mang đến những kết quả tiêu cực hoặc tích cực phụ thuộc vào bản chất và cường độ của xung đột 2 Nội dung Khái niệm chung Các kiểu xung đôt Phương pháp quản lý và giải quyết xung đột Tổng kết chung Các tình huống mobing chia sẻ từ các thành viên tham gia

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    7    0    11-08-2020
10    5    0    11-08-2020
40    3    0    11-08-2020
30    7    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
268    4    0    11-08-2020
4    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2