TAILIEUCHUNG - Giáo trình vi xử lý: Tổ chức hệ thống vi xử lý

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 1. Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã . Hệ thập phân (Decimal Number System) Trong thực tế, ta thường dùng hệ thập phân để biểu diễn các giá trị số. Ở hệ thống này, ta dùng các tổ hợp của các chữ số 09 để biểu diễn các giá trị. Một số trong hệ thập phân được biểu diễn theo các số mũ của 10. VD: Số biểu diễn như sau: = 5x103 + 3x102 + 4x10 + 6 + 7x10-1 + 2x10-2 Tuy nhiên, trong. | Giáo trình vi xử lý Tổ chức hệ thống vi xử lý CHƯƠNG 1 TỔ CHỨC HỆ THỐNG VI XỬ LÝ 1. Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã . Hệ thập phân Decimal Number System Trong thực tế ta thường dùng hệ thập phân để biểu diễn các giá trị số. Ở hệ thống này ta dùng các tổ hợp của các chữ số để biểu diễn các giá trị. Một số trong hệ thập phân được biểu diễn theo các số mũ của 10. VD Số biểu diễn như sau 5x103 3x102 4x10 6 7x10-1 2x10 2 Tuy nhiên trong các mạch điện tử việc lưu trữ và phân biệt 10 mức điện áp khác nhau rất khó khăn nhưng việc phân biệt hai mức điện áp thì lại dễ dàng. Do đó người ta sử dụng hệ nhị phân để biểu diễn các giá trị trong hệ thống số. . Hệ nhị phân Binary Number System Hệ nhị phân chỉ dùng các chữ số 0 và 1 để biểu diễn các giá trị số. Một số nhị phân binary digit thường được gọi là bit. Một chuỗi gồm 4 bit nhị phân gọi là nibble chuỗi 8 bit gọi là byte chuỗi 16 bit gọi là word và chuỗi 32 bit gọi là double word. Chữ số nhị phân bên phải nhất của chuỗi bit gọi là bit có ý nghĩa nhỏ nhất least significant bit LSB và chữ số nhị phân bên trái nhất của chuỗi bit gọi là bit có ý nghĩa lớn nhất most significant bit MSB . Một số trong hệ nhị phân được biểu diễn theo số mũ của 2. Ta thường dùng chữ b cuối chuỗi bit để xác định đó là số nhị phân. VD Số biểu diễn giá trị số 1x25 0x24 1x23 1x22 1x21 0 0x2_1 1x2 2 Chuyển số nhị phân thành số thập phân Để chuyển một số nhị phân thành một số thập phân ta chỉ cần nhân các chữ số của số nhị phân với giá trị thập phân của nó và cộng tất cả các giá trị lại. VD 1x23 0x22 1x21 1 1x2-1 1x2 2 Chuyển số thập phân thành số nhị phân Để chuyển một số thập phân thành số nhị phân ta dùng 2 phương pháp sau Phương pháp 1 Ta lấy số thập phân cần chuyển trừ đi 2i trong đó 2i là số lớn nhất nhỏ hơn hay bằng số thập phân cần chuyển. Sau đó ta lại lấy kết quả này và thực hiện tương tự cho đến 20 thì dừng. Trong quá trình thực hiện ta sẽ ghi lại các giá trị 0 hay

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT