TAILIEUCHUNG - Quyết định số 29/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 29/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Vận tải biển Hải Âu thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 29 2000 QĐ-TTg Hà Nội ngày 28 tháng 02 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty vận tải biển Hải Âu thuộc Công ty Vận tải biển Việt Nam - thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo đề nghị tại công văn số 11 HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2000 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. 1. Vốn Điều lệ đồng Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 30 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các cổ đông trong và ngoài doanh nghiệp 70 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Vận tải biển Hải Âu tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 1999 để cổ phần hoá đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty đồng. 3. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp. Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Vận tải biển Hải Âu thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu. - Tên giao dịch quốc tế Seagull Shipping Joint stock Company. - Tên viết tắt SESCO - Trụ sở chính số 15 - Cù Chính Lan - quận Hồng Bàng - thành phố Hải Phòng. Điều 3. Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu kinh doanh các ngành nghề chính - Vận tải biển trong và ngoài nước. - Thực hiện các dịch vụ đại lý tầu biển giao nhận vận tải đa phương thức. - Môi giới hàng hải. - Cung ứng tầu biển. - Kinh doanh xuất nhập khẩu. Điều 4. Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0