TAILIEUCHUNG - Quyết định số 16/2004/QĐ-BNV

Quyết định số 16/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI VỤ Số 16 2004 QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 3 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA HIỆP HỘI KINH DOANH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL-L004 ngày 20 5 1957 quy đính về quyền lập Hội Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45 2003 NĐ-CP ngày 09 5 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88 2003 NĐ-CP ngày 30 7 2003 quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội Xét đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam đã được Đại hội nhiệm kỳ I ngày 17 tháng 12 năm 2003 thông qua. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Đặng Quốc Tiến ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI KINH DOANH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương 1 TÊN GỌI TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH. Điều 1. Tên gọi Tên tiếng Việt Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam Tên giao dịch quốc tế Vietnam Association of Securities Business Tên viết tắt VASB. Điều 2. Tôn chỉ mục đích. Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam là tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ ngân hàng lưu ký ngân hàng chỉ định thanh toán của Việt Nam. Mục đích của Hiệp hội là thiết lập và duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa các hội viên với nhau và với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các hội viên góp phần xây dựng thị trường chứng khoán hoạt động tốt trong môi trường cạnh tranh bình đẳng. Điều 3. Phạm vi hoạt động. Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Hà Nội có chi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    3    0    10-08-2020
4    6    0    10-08-2020
3    3    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
14    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0