TAILIEUCHUNG - Nghị định số 93/2001/NĐ-CP

Nghị định số 93/2001/NĐ-CP về việc quy định phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 93 2001 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 93 2001 NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ MỘT SỐ LĨNH VỰC CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị quyết số 08 2001 NQ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2001 Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 3113 UB-TTngày 07 tháng 9 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về nội dung phân cấp quản lý nhà nước cho Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên một số lĩnh vực sau đây - Quản lý quy hoạch kế hoạch đầu tư và phát triển kinh tế xã hội - Quản lý nhà đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Quản lý ngân sách nhà nước - Tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ công chức. Điều 2. Mục tiêu phân cấp Tăng cường phân cấp quản lý cho thành phố Hồ Chí Minh sau đây gọi tắt là Thành phố nhằm đề cao trách nhiệm và tạo điều kiện phát huy tính chủ động sáng tạo để giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân Thành phố khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của Thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với vị trí vai trò của Thành phố đối với cả nước và khu vực. Điều 3. Nguyên tắc phân cấp Việc phân cấp quản lý cho Thành phố được thực hiện theo những nguyên tắc sau đây 1. Bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành tập trung thống nhất và thông suốt của Chính phủ đồng thời phát huy trách nhiệm quyền tự chủ tính năng động sáng tạo của Thành phố trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 2. Phân cấp quản lý gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm kiểm tra của các Bộ ngành đối với hoạt động của chính quyền Thành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    10    0    15-08-2020
2    6    0    15-08-2020
60    5    0    15-08-2020
12    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
18    3    0
10    3    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
21    6    0