TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do Chính Phủ ban hành

Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 09 2001 NQ-CP Hà Nội ngày 28 tháng 8 năm 2001 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 09 2001 NQ-CP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THỜI KỲ 2001 - 2005 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được khuyến khích phát triển lâu dài bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ trương quan trọng góp phần khai thác các nguồn lực trong nước mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá phát triển đất nước. Trong hơn mười năm qua kể từ khi ban hành Luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế tăng cường thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trở thành một trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá mở ra nhiều ngành nghề sản phẩm mới nâng cao năng lực quản lý và trình độ công nghệ mở rộng thị trường xuất khẩu tạo thêm nhiều việc làm mới góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài những năm qua cũng đã bộc lộ những mặt yếu kém hạn chế. Nhận thức quan điểm về đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa thực sự thống nhất và chưa được quán triệt đầy đủ ở các cấp các ngành cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài có mặt còn bất hợp lý và hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa cao môi trường đầu tư còn chưa hấp dẫn môi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    4    0    15-08-2020
354    4    0    15-08-2020
3    4    0    15-08-2020
215    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
12    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN