TAILIEUCHUNG - Quyết định số 172/1999/QĐ-TTg

Quyết định số 172/1999/QĐ-TTg về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 172 1999 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 172 1999 QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THÀNH LẬP CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ THAM GIA NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán Xét đề nghị của ủy ban Chứng khoán Nhà nước công văn số 92 UBCK3 ngày 17 tháng 7 năm 1999 ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công văn số 724 CV-NHNN5 ngày 06 tháng 8 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép các tổ chức tín dụng được thành lập Công ty chứng khoán trực thuộc có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tổ chức tín dụng Quyết định thành lập Công ty chứng khoán sau khi có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần và các quy định có liên quan để tạo điều kiện cho ngân hàng đủ tiêu chuẩn tham gia niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. Điều 3. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu hướng dẫn cơ chế tài chính và hỗ trợ tài chính cho các Công ty chứng khoán thuộc tổ chức tín dụng và các công ty chứng khoán thuộc Tổng công ty trong thời gian 3 năm đầu hoạt động. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổ chức tín dụng và các Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0