TAILIEUCHUNG - Thông tư số 01/2001/TT-NHNN

Thông tư số 01/2001/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 01 2001 TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 1 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 01 2001 TT-NHNN NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Ngày 14 4 1999 Chính phủ ban hành Nghị định số 22 1999 NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài của Doanh nghiệp Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể về quản lý ngoại hối đối với các doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài như sau I ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1 Thông tư này áp dụng đối với các Doanh nghiệp Việt Nam được phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài bao gồm Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp Nhà nước Hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Sau đây gọi chung là Doanh nghiệp . 2 Thông tư này không áp dụng đối với các đối tượng sau a. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh. b. Doanh nghiệp Việt nam đầu tư ra nước ngoài dưới các hình thức cho vay tín dụng mua cổ phiếu ngân hàng bảo hiểm không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này. II. MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 3 Để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài doanh nghiệp phải mở một tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối sau đây gọi là Ngân hàng được phép . Mọi giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp phải thực hiện thông qua tài khoản này Phần thu a Ngoại tệ chuyển vào từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của Doanh nghiệp để thực hiện việc góp vốn đầu tư hoặc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài b Lợi nhuận doanh thu được chia và các khoản thu nhập hợp pháp khác có từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài của Doanh nghiệp chuyển về Việt Nam c Vốn đầu tư và vốn tái đầu tư chuyển về Việt Nam. Phần chi a Chi chuyển ra nước ngoài để góp vốn đầu tư hoặc chuyển vốn đầu tư thực hiện dự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    6    0    13-08-2020
1    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0