TAILIEUCHUNG - Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Công

Nghề đánh cá ở sông Mê Công là một trong những nghề đánh cá lớn nhất trên thế giới. Sản phẩm khai thác chủ yếu của nó dựa vào sự di cư của cá sông. Báo cáo trước đây đã cung cấp khái quát về các yếu tố chủ yếu của cá di cư và những đặc điểm để quản lý. Báo cáo này bổ sung những thông tin chi tiết về 40 loài cá quan trọng đối với nghề khai thác cá sông Mê Công. Chúng tôi cung cấp đặc điểm về phân bố, tính ăn, kích thước, kết cấu đàn, vòng đời và. | ISSN 1683-1489 WteLE Mekong River Commission Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Công Distribution and Ecology of Some Important River Fish Species of the Mekong River Basin MRC Technical Paper No. 10 June 2005 Meeting the Needs Keeping the Balance Lợ 0 MRC 3 TặssỊ MBUE Uỷ hội sông Mê Công Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Công . Poulsen . Hortle J. Valbo-Jorgensen S. Chan S. Viravong K. Bouakhamvongsa U. Suntornratana N. Yoorong Nguyễn Thanh Tùng và Trần Quốc Bảo Ủy hội sông Mê Công 2005 In lại tại Viên Chăn- Lào Uy hội sông Mê Công tháng 6 năm 2005 Trích dẫn tài liệu này đề như sau Cite this document as Poulsen . . Hortle J. Valbo-Jorgensen S. Chan S. Viravong K. Bouakhamvongsa N. Yoorong . Nguyen and . Tran. 2004. Distribution and Ecology of Some Important Riverine Fish Species of the Mekong River Basin. MRC Technical Paper No. 10 Mekong River Commission Vientiane. 120pp in Vietnamese Lời cảm ơn Báo cáo này được hoàn thành với sự hỗ trợ về tài chính của chính phủ Đan Mạch thông qua Danida trong hợp phần Đánh giá nghề cá sông Mê Công AMCF thuộc Chương trình nghề cá và các nguồn tài chính khác. Ủy hội sông Mê Công trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ và hợp tác của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 trong việc thực hiện các công việc của Chương trình thủy sản tại Việt Nam. Bản quyền Mekong River Commission 184 Fa Ngoum Road Unit 18 Ban Sithane Neua Sikhottabong District Vientiane 01000 Lao PDR . Box 6101 Vientiane Lao PDR Email mrcs@ Biên tập . Booth and . Visser Hiệu đính Delia Paul Tác giả ảnh Walter J. Rainboth Tyson R. Roberts Chavalit Vidthayanon Zeb Hogan Joseph G. Garrison và Kent G. Hortle Thiết kế kỹ thuật Boonruang Song-ngam Dịch bởi Tiến sĩ Nguyễn Quốc Ân và Lê Thành Bắc Những ý kiến và giải thích trong bài này là của các tác giả nó không phản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    4    1    10-08-2020
43    3    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
263    4    0    10-08-2020
4    7    0    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN