TAILIEUCHUNG - Thông tư số 68/1999/TT-BTC

Thông tư số 68/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm đặc thù trong quản lý Nhà nước về tài chính đối với dịch vụ tiết kiệm bưu điện của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 68 1999 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI chính số 68 1999 TT-BTC ngày 7 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝNHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Thi hành Điều 5 Quyết định số 215 1998 QĐ-TTg ngày 04 11 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động quản lý và sử dụng nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm bưu diện Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm đặc thù trong quản lý Nhà nước về tài chính đối với dịch vụ tiết kiệm Bưu điện của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam TCT Bưu chính - Viễn thông như sau I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG - Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện thực hiện chế độ tài chính theo Quy chế tài chính của TCT Bưu chính - Viễn thông phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước. Riêng một số điểm đặc thù của dịch vụ tiết kiệm Bưu điện quy định tại Quyết định số 215 1998 QĐ-TTg ngày 04 11 1998 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. - Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính đối với hoạt động dịch vụ tiết kiệm Bưu điện. II. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ 1. Về huy động và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm bưu điện TCT Bưu chính - Viễn thông được phép huy động mọi nguồn tiền nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư dưới các hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm gửi góp. Lãi suất huy động tiết kiệm do TCT Bưu chính - Viễn thông quyết định theo nguyên tắc tự trang trải được các khoản chi phí bảo toàn phát triển các nguồn vốn và phù hợp với chính sách lãi suất do Ngân hàng Nhà nước qui định. Nguồn vốn huy động tiết kiệm bưu điện được sử dụng theo thứ tự sau - TCT Bưu chính - Viễn thông được để lại tối đa 20 trên tổng số dư tiền gửi tiết kiệm của dân cư tại mọi thời điểm để đảm bảo chi trả thường xuyên cho người gửi tiền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    6    0    13-08-2020
83    3    0    13-08-2020
817    4    0    13-08-2020
22    2    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
115    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0