TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Lớp và đối tượng

Nội dung chương 5: Khái niệm, từ cấu trúc sang lớp, biến thành viên, hàm thành viên, kiểm soát truy nhập. | Kỹ thuật lập trình Phần III Lập trình hướng đoi tượng Chương 5 Lópaưàtđối tượ start stop Ạ J jrJl010 0 0101010 10100110 0 1 0010110 LQGController start stop 1010 I010H0101010010 1100011001001001 OTiMMKira mmmsgEni MnniRH QBHQQH 01010100101 y A x B u 010110000 9 28 2005 Nội dung chương 5 Khái niệm Từ cấu trúc sang lớp Biến thành viên Hàm thành viên Kiểm soát truy nhập Chương 5 Lớp và đối tượng 2005 - HMS Khái niêm Đối tượng là gì Thực thể phần mềm Mô hình đại diện của một đối tượng vật lý - Tank Heater Furnace - Motor Pump Valve - Sensor Thermometer Flowmeter - Control Loop Control System Hoặc một đối tượng logic conceptual object - Trend Report Button Window - Matrix Vector Polynomial Chương 5 Lớp và đối tượng 2005 - HMS .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN