TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Khái quát về cấu trúc dữ liệu

Nội dung chương 4: Cấu trúc dữ liệu là gì? Mảng và quản lý bộ nhớ động, xây dựng cấu trúc Vecto, xây dựng cấu trúc List. | Kỹ thuật lập trình Chương 4 Kháiqu UI Hn n Bm 0IHP nffl83nnỊ au trúc Imgmgggm I 01IMílImKH-- I ụ y A x B u LQGController DDE x start stop 0 IU 1 I 1 IUULU I I I I BM fflnM . I I RH BIỂ 9 22 2005 Nội dung chương 4 Cấu trúc dữ liệu là gì Mảng và quản lý bộ nhớ động Xây dựng cấu trúc Vector Xây dựng cấu trúc List Chương 4 Khái quát về cấu trúc dữ liệu 2005 - HMS Giới thiệu chung Phần lớn các bài toán trong thực tế liên quan tới các dữ liệu phức hợp những kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình không đủ biểu diễn Ví dụ - Dữ liệu sinh viên Họ tên ngày sinh quê quán mã số SV . Mô hình hàm truyền Đa thức tử số đa thức mẫu số - Mô hình trạng thái Các ma trận A B C D Dữ liệu quá trình Tên đại lượng dải đo giá trị đơn vị thòi gian cấp sai số ngưỡng giá trị . Đối tượng đồ họa Kích thước màu sắc đưòng nét phông chữ . Phương pháp biểu diễn dữ liệu định nghĩa kiểu dữ liệu mói sử dụng cấu trúc struct class union . Chương 4 Khái quát về cấu trúc dữ liệu 2005 - HMS

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT