TAILIEUCHUNG - Quyết định số 22/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 22/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Khí công nghiệp thành Công ty cổ phần Khí công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 22 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 05 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KHÍ CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 31 tháng 03 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Công ty Khí công nghiệp thành Công ty cổ phần Khí công nghiệp Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam công văn số 103 CV-HĐQTngày 23 tháng 03 năm 1999 Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Khí công nghiệp - Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam gồm có 1 Cơ cấu vốn Điều lệ - Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng năm tỷ đồng Việt Nam trong đó Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 71 20 vốn điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 28 80 vốn điều lệ. Giá trị một cổ phần đồng Việt Nam. 2 Giá trị của Công ty Khí công nghiệp Quyết định số 38 QĐ-HĐQT ngày10 tháng 02 năm1999 và Quyết định số 48 QĐ -HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 1999 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam về xác định giá trị Công ty Khí công nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 1998 để cổ phần hoá - Giá trị thực tế của doanh nghiệp đồng. - Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng 3 Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần gồm 204 người tổng giá trị ưu đãi cho người lao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    3    0    12-08-2020
108    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0