TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ16

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số16', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 16 Thời gian làm bài 90 phút C u 1. Khối lượng nguyên tử bằng A. Tổng khối lượng của proton và electron B. Tổng số hạt proton tổng số hạt nơtron và tổng số hạt electron C. Khối lượng của các hạt proton vàơn nơtron D. Tổng khối lượng của của proton nơtron và electron C u 2. Mệnh đề nào sau đây không đúng A. Số hiệu nguyên tử bằng trị số của điện tích hạt nhân nguyên tử B. Trong nguyên tử số proton luôn bằng số nơtron C. Số proton bằng trị số điện tích hạt nhân D. Số proton bằng số electron C u 3. Chu kì gồm các những nguyên tố mà nguyên tử của nguyên tố đó có cùng A. Số electron B. Số lớp electron B. Số lớp electron ngoài cùng D. Số nơtron C u 4. Trong bảng tuần hoàn số thứ tự của nhóm nguyên tố bằng A. Số electron hóa trị của nguyên tử nguyên tố ở nhóm đó. B. Số lớp electron của nguyên tố. C. Điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố. D. Tổng số proton và electron. C u 5. Điều khẳng định nào sau đây không đúng A. Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất luôn bằng không B. Số oxi hóa của nguyên tố là một giá trị không đổi C. Tổng số oxi hóa của nguyên tử trong phân tử bằng không D. Đối với các ion đơn nguyên tử số oxi hóa bằng điện tích của ion đó. C u 6. Cho phản ứng thuận nghịch toả nhiệt 2SO2 O2 7- 2SO3 Nhận xét nào sau đây không đúng Để cân bằng chuyển dịch theo chiều tạo thành SO3 cần A. Tăng nhiệt độ của phản ứng B. Giảm nhiệt độ của phản ứng C. Tăng áp suất của phản ứng D. Tăng nồng độ của SO2 hoặc giảm nồng độ của SO3. C u 7. Phản ứng axit - bazơ xảy ra trong trường hợp A. Dung dịch axit tác dụng với dung dịch bazơ B. Dung dịch axit tác dụng với oxit bazơ C. Dung dịch axit tác dụng với bazơ không tan D. Tất cả các trường hợp trên C u 8. Cho các chất và ion sau CO32- HSO3- HPO42- Zn OH 2 SO42- K Al OH 3 Na HCO3- 7 7 H2O. Những chất và ion lưỡng tính là A. HSO3- Zn OH 2 Al OH 3 H2O SO42-. B. CO32- Zn OH 2 H2O HPO42- HCO3- C. Zn OH 2 Al OH 3 SO42- HCO3- D. HPO42- H2O HCO3- Al OH 3 Zn OH 2 C u 9. Phương trình phản ứng nào sau đây không đúng A. HCO3- H3O H2CO3

TÀI LIỆU LIÊN QUAN