TAILIEUCHUNG - Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P4

Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P4 Thiết lập tính chia sẻ Giờ đây, chúng ta đã có domain hoạt động với tài khoản người sử dụng, nhóm và máy tính riêng biệt. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành thêm dịch vụ chia sẻ file giữa các người dùng khác nhau. Và có 3 dịch vụ chia sẻ trong eBox: Users home directory shares: được tự động tạo ra đối với mỗi người dùng, đồng thời cũng tự động kích hoạt với người dùng như 1 ổ map chia sẻ với ký tự được định nghĩa trong thẻ General. | Sử dụng eBox như Windows Primary Domain Controller-P4 Thiết lập tính chia sẻ Giờ đây chúng ta đã có domain hoạt động với tài khoản người sử dụng nhóm và máy tính riêng biệt. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thêm dịch vụ chia sẻ file giữa các người dùng khác nhau. Và có 3 dịch vụ chia sẻ trong eBox Users home directory shares được tự động tạo ra đối với mỗi người dùng đồng thời cũng tự động kích hoạt với người dùng như 1 ổ map chia sẻ với ký tự được định nghĩa trong thẻ General Settings. Và chỉ có người dùng này mới có thể kết nối tới thư mục chia sẻ gốc. Groups shares không tự động được tạo ra bạn cần thiết lập thuộc tính này trong mục Edit Group và đặt tên cho thuộc tính này. Và tất cả trong nhóm đều được cấp quyền truy cập tới mục chia sẻ này và tất nhiên không được thay đổi thêm xóa các dữ liệu chia sẻ trong mục này. Sharing directory for this group Directory name I marketing Add General shares eBox cho phép chúng ta tự định nghĩa tạo các mục chia sẻ với quyền truy cập access controls lists - ACL Để minh họa cho tính năng này chúng ta sẽ tạo thư mục chia sẻ tài liệu của nhóm IT và tất cả các thành viên của nhóm IT đều có thể đọc tài liệu tài khoản pdcadmin sẽ có toàn quyền phân cấp cho các tài khoản còn lại. Để tạo dịch vụ chia sẻ chọn thẻ Shares trong menu File sharing. Tại đây chúng ta sẽ thấy danh sách chia sẻ chọn Add new để bắt đầu. Tham số đầu tiên trong cửa sổ này cho phép hệ thống kích hoạt hoặc tắt bỏ chế độ chia sẻ Share name để đặt tên ở đây là IT documentation comment để chú thích cho mục chia sẻ này ví dụ Documentation and knowledge base for the IT department . Cuối cùng là đường dẫn chia sẻ dữ liệu trên server có 2 lựa chọn Directory under eBox hoặc File path trông ví dụ này chúng ta chọn Directory under eBox và đặt tên thư mục là itdoc File sharing options bhi H-kslxLl Adding a new share F 7 Shwi C lAifiii r n iMnfrr- Mion Shir-c path D -erawy under eBitx rdc automatics - create tie 8 We. directory in Aieme sar-ibefiliarea rrt- system part

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    6    0    13-08-2020
3    8    0    13-08-2020
790    3    0    13-08-2020