TAILIEUCHUNG - Đàm thoại tiếng Nhật

Tài liệu tham khảo Đàm thoại tiếng Nhật cơ bản | lQ Meguro Language Center BP1-06 50 short dialogues BP1-06 level 1. Lot feytt 30tf 9 ttLi t ttt tt L. uot fey t. tt ttL liL. ft tfro ttLi It s hot today isn t it li Cl CT ft T tfro tt ttL 9 . r 9ii feoiverfojtto ttLi 5 o C s Yes. That s right. li ft T tfro tt ttL r d tfaj to ttLi frfrytLfeo fe9 t5 L Lfeo 91 feWifoo Lo tt ttL fefeo 9 tfa 2. Lot feytt 22tf 9 ttLi tt L. Lot feytto tt ttL liL. ft tfro ttLi That s good. Isn t it li Cl CT ft tfro tt ttL r L tfaj to ttLi C s Yes. That s good. li ft TF tfro tt ttL Ht r L tfaj to ttLi bfrVSLfeo feV id- LtLfeo tt ttL li Lxo 3. Lot feytt 24tf 9 ttLi tt LK Lot feV to tt ttL liL. ft tfro ttLi r 5Wfrjo ft tfro tt ttL r oTF tfrjIi Oh You are. Oh it is. to ttLi fefe. frfrVtLfeo fcU t9 LiLfeo tt ttL li Lo 4. feli 9 Ltt 32tf 9 A feo. fitti Ltt oifc feli 5 V to A i5li LLX ttao oifc 9 tfao LLX tfao A 09. 9Xfe i Z C L tLfefro oifc 09li l C0 C L Lfeo A feoo 5T tfro feLt L 0 c L tLfeo 9Xfe i y L tLfefro 9it LLX. t io A feo. 9 tfro bfeLli Uiy L Lfeo oifc 9 tfro 5. Lt. ft tfro 26tfi9 A t tt fefc t . Lt. ft tfro fefc t Xoi. Lt. 3 t o A 90 frL li ft frk tfro fefc t 3Cl fr to A 9 tfro fefe t t frL lC L ttfro fefc t liL. L tt o A feoo 9 tfro C . tfefei o fefc t liL. C . tfefei o 1 lQ Meguro Language Center BP1-06 6. fe OfthỉỆtbfeo 24ưi5 L L L L L L L L L fe Ofrhỉítbfeo feytfèdZ LSbfeo íiL. ZHo Zftli. ft tfro b0 Lrto b0 LoX ft tfro b fíLtt Homework rto fefe. Ÿdrtfro bfrUíbfeo tfMMto tfot fíỉL. 7. ÍÌCtòíLXo 40ƯÌ-5 TUX C TUX C TUX C TUX CỒ TUX C TUX C TUX C TUX íiCtòíLX. TUXrto 5 iòb o feooi c b-Co rto 9 iôb oTUXÈ ùfrùrtfro bfebi frù ÉSbfeo fefe. Ÿdrtfro a ur íbfcfro LLx. fr ÉSbfeo TUXẺ . febzíli frfebli TU35a- - 3 frLb O x V-Trto Ÿdrtfro - ẺMi bfebli ÍZI ZO idbrto fôrtfro Z ốhzộWo tóCò to oZôO ftíü MLCrto fefe. ŸÔ fro 8. r 30ùUÕ X OU B X OU B X OU B X OU iL. JRtó óx o feo0 MLCW feymfr. feo Lítio feoo tfrí o frlí dli 03 O 3493 O 3727 T tfro LLx. 3728 río fefe. í iíbfco Õt. t í o liL. 5to 9. ẺLo 28ưi5 L L L L L 35 ẺLo t - o t-5L 0o y LoWSL o liLo

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
88    16    1