TAILIEUCHUNG - Điện năng công suất điện

Tại sao khi đặt vào hai điện cực của bể điện phân một hiệu điện thế thì các chiếc bình lại được mạ vàng? Lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác được đo bằng công của lực điện thực hiện làm dịch chuyển có hướng các điện tích trong đoạn mạch đó. | Bài 8. ĐIỆN NĂNG- CÔNG SUẤT ĐIỆN I. 1. Điên năng tiêu thụ của đoan mạch. I. 2. Công suất điên. II. 1. Đinh luật Jun-Len xơ. II. 2. Công suất toả nhiêt của vật dẫn khi có dòng điên chay qua. III. 1. Công của nguồn điên. III. 2. Công suất của nguồn điên I. ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG Bài 8. ĐIỆN NĂNG- CÔNG SUẤT ĐIỆN I. 1. Điên năng tiêu thụ của đoan mạch. I. 2. Công suất điên. II. 1. Đinh luật Jun-Len xơ. II. 2. Công suất toả nhiêt của vật dẫn khi có dòng điên chay qua. III. 1. Công của nguồn điên. III. 2. Công suất của nguồn điên I- ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN Phát biểu Công củ điện Ế điện U V Hiêu đi và thời gian I A Cường độ H ãy phát biểu cách tính côn g cpa dòng điện trong một đ oạn mạch o o 0 o t s Thời gian có dòng điên đi qua dạng lực đi điện tí Để đ iện na Bài 8. ĐIÊN NĂNG- CÔNG SUẤT ĐIÊN I. 1. Điên năng tiêu thụ của đoan mạch. I. 2. Công suất điên. II. 1. Đinh luật Jun-Len xơ. II. 2. Công suất toả nhiêt của vật dẫn khi có dòng điên chay qua. III. 1. Công của nguồn điên. III. 2. Công suất của nguồn điên Lượng điện năng ạn thụ khi có dòng điện chạy Cđ ê đểchuyOn hoá thàn các ăng lượng khác đỉmợa ĩo Óằng côngCỷa ực hiệữ làrr. dịdụ c ỵào cóhướngcác trong đoạn mạch đó. thụ nguời ta dùng đồn o đếm điện năng - công tơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    3    0    09-08-2020
9465    5    0    09-08-2020
4    8    0    09-08-2020
85    4    0    09-08-2020
4    6    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN