TAILIEUCHUNG - Cách dùng những động từ đặc biệt

1. Remember: - Remember doing sth: việc đã làm rồi và bây giờ nhớ lại. Ví dụ I remember closing the door. - Remember to do sth: nhớ phải làm việc gì. Ví dụ Remember to close the door after class. | Cách dùng những động từ đặc biệt 1. Remember: - Remember doing sth: việc đã làm rồi và bây giờ nhớ lại. Ví dụ I remember closing the door. - Remember to do sth: nhớ phải làm việc gì. Ví dụ Remember to close the door after class. 2. Stop: - Stop doing sth: dừng hẳn việc đang làm Ví dụ I stopped smoking 2 months ago. - Stop to do sth: dừng việc gì lại để làm gì Ví dụ I’m working in the garden and I stop to smoke. 3. Regret: - Regret doing sth: việc đã làm và bây giờ thấy hối hận. Ví dụ I regretted being late last week. - Regret to do sth: Lấy làm tiếc phải nói, phải làm điều gì. Ví dụ I regret to be late tomorrow. 4. Go on: - Go on doing sth: tiếp tục làm cùng một việc gì Ví dụ I went on talking for 2 hours. - Go on to do sth: làm tiếp một việc gì khác Ví dụ After discussing the English speaking club, we went on to sing. 5. Mean: - Mean doing sth: mang ý nghĩa Ví dụ Getting bad marks means having to learn more. - Mean to do sth: dự định Ví dụ He means to join the army. 6. Try - Try doing sth: thử làm việc gì xem kết quả ra sao. Ví dụ This machine doesn’t work. We try pressing the red button. - Try to do sth: cố gắng làm gì Ví dụ We try to work harder. 7. Suggest: Ta có 2 cấu trúc câu với suggest: - Suggest doing sth: Ví dụ I suggest him applying for another job. - Suggest + that + clause (động từ trong mệnh đề với that ở dạng should do hoặc nguyên thể không TO). Ví dụ I suggest that he (should) apply for another job. 8. See, watch, hear - See, watch, hear + sb + do sth: Đã làm và chứng kiến toàn bộ sự việc. Ví dụ I saw her go out. - See, watch, hear + sb+ doing sth: Đã làm và chứng kiến giữa chừng sự việc. Ví dụ I saw her waiting for him. 9. Love, hate, can’t bear, like Love, hate, can’t bear, like + doing: chỉ sở thích. Ví dụ I like getting up early. Love, hate, can’t bear, like + to do sth: Cho là, cho rằng đó là một việc tốt cần phải làm. Ví dụ I like to get up early. 10. Used to - Be/ get used to + doing sth: quen với cái gì Ví dụ I’m used to getting up early. - Used to do sth: việc thường xuyên đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ When I was a child, I used to walk with bare foot. allow, advise, permit, recomend là tân ngữ thì bổ trợ là to infinitive nhưng nếu không có tân ngữ bổ trợ sẽ là V-ing. Ví dụ They allow smoking. They allow me to smoke. 12. Have sth done = get sth done: làm một việc gì đó nhưng nhờ hoặc thuê người khác làm, không phải tự mình làm. Ví dụ I have had my hair cut. 13. Have sb do sth = Get sb to do sth: Nhờ ai làm gì Ví dụ: He has his secretary type the letters. Thực ra xét về ngữ pháp hay nghĩa cơ bản "Begin to do sth va` begin doing sth giống nhau và để fân biệt nó rất khó tuy nhiên trong một số trường hợp ta có thể sử dụng : +Sau hình thức tiếp diễn của begin (to be beginning ) thì dùng to V VD: I beginning to learn +hay sau một số động từ như :undertand ,realise ,know cũng hay dùng to V hơn . Cũng có một số ý kiến dựa vào nghĩa ,hoàn cảnh câu : VD:I begin to run I begin running Ở đây, lúc bạn bắt đầu thì ngay lập tức bạn chạy, tức là 2 việc này xảy ra cách nhau trong 1 khoang thời gian cực kỳ ngắn. Vì vậy bạn có thể quan niệm loại 1 tức là begin diễn ra trứoc rồi mới run, còn loại 2, 2 hành động xảy ra đồng thời song song đều được.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN