TAILIEUCHUNG - Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 7

THU NHẬP KHÁC Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Loại tài khoản này chỉ phản ánh các khoản thu nhập khác trong kỳ. Cuối kỳ toàn bộ thu nhập được kết chuyển sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” và không có số dư. | H ẠCH TOÁN THEO QUY ẾT ĐỊNH 15 2006 Q Đ-BTC LOẠI TÀI KHOẢN 7 THU NHẬP KHÁC Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Loại tài khoản này chỉ phản ánh các khoản thu nhập khác trong kỳ. Cuối kỳ toàn bộ thu nhập được kết chuyển sang Tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh và không có số dư. Loại Tài khoản Thu nhập khác có 1 tài khoản Tài khoản 711 - Thu nhập khác. TÀI KHOẢN 711 THU NHẬP KHÁC Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp gồm - Thu nhập từ nhượng bán thanh lý TSCĐ - Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư hàng hoá tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh đầu tư vào công ty liên kết đầu tư dài hạn khác - Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản - Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng - Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ - Các khoản thuế được NSNN hoàn lại - Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ - Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa sản phẩm dịch vụ không tính trong doanh thu nếu có - Thu nhập quà biếu quà tặng bằng tiền hiện vật của các tổ chức cá nhân tặng cho doanh nghiệp - Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 711 - THU NHẬP KHÁC Bên Nợ - Số thuế GTGT phải nộp nếu có tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp. - Cuối kỳ kế toán kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh . Bên Có Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. Tài khoản 711- Thu nhập khác không có số dư cuối kỳ. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU 1. Kế toán thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán thanh lý TSCĐ Phản ánh số thu nhập về thanh lý nhượng bán TSCĐ Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2          15-08-2020
221    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
59    6    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    3    0