TAILIEUCHUNG - Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 3

NỢ PHẢI TRẢ Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả, phải thanh toán cho các chủ nợ, bao gồm các khoản nợ tiền vay, các khoản nợ phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho công nhân viên và các khoản phải trả khác. Nợ phải trả của doanh nghiệp gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. 1. Nợ ngắn hạn: Là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả trong vòng một năm hoặc trong một chu. | H ẠCH TOÁN THEO QUY ẾT ĐỊNH 15 2006 Q Đ-BTC LOẠI TÀI KHOẢN 3 NỢ PHẢI TRẢ Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả phải thanh toán cho các chủ nợ bao gồm các khoản nợ tiền vay các khoản nợ phải trả cho người bán cho Nhà nước cho công nhân viên và các khoản phải trả khác. Nợ phải trả của doanh nghiệp gồm Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. 1. Nợ ngắn hạn Là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thường. Nợ ngắn hạn gồm các khoản - Vay ngắn hạn - Khoản nợ dài hạn đến hạn trả - Các khoản tiền phải trả cho người bán người cung cấp người nhận thầu - Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước - Tiền lương phụ cấp tiền thưởng phải trả cho người lao động - Các khoản chi phí phải trả - Các khoản nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn - Các khoản phải trả ngắn hạn khác. 2. Nợ dài hạn Là các khoản nợ mà thời gian trả nợ trên một năm. Nợ dài hạn gồm các khoản - Vay dài hạn cho đầu tư phát triển - Nợ dài hạn phải trả - Trái phiếu phát hành - Các khoản nhận ký quỹ ký cược dài hạn - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm - Dự phòng phải trả. HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1. Các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp phải được theo dõi chi tiết số nợ phải trả số nợ đã trả theo từng chủ nợ. 2. Các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp phải được phân loại thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn căn cứ vào thời hạn phải thanh toán của từng khoản nợ phải trả. 3. Nợ phải trả bằng vàng bạc kim khí quý đá quý được kế toán chi tiết cho từng chủ nợ theo chỉ tiêu số lượng giá trị theo qui định. 4. Cuối niên độ kế toán số dư của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ phải được đánh giá theo tỷ giá quy định. 5. Những chủ nợ mà doanh nghiệp có quan hệ giao dịch mua hàng thường xuyên hoặc có số dư về nợ phải trả lớn bộ phận kế toán phải kiểm tra đối chiếu về tình hình công nợ đã phát sinh với từng khách hàng và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN