TAILIEUCHUNG - Hạch toán theo quyết định 15 - loại tài sản 1

Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dƣới hình thái tiền, hiện vật (vật tƣ, hàng hóa), dƣới dạng đầu tƣ ngắn hạn và các khoản nợ phải thu | H ẠCH TOÁN THEO QUY ẾT ĐỊNH 15 2006 Q Đ-BTC LOẠI TÀI KHOẢN I TÀI SẢN NGẮN HẠN Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có tình hình biến động tăng giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp có thời gian sử dụng luân chuyển thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền hiện vật vật tư hàng hóa dưới dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm Vốn bằng tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác. Thuộc loại tài khoản này còn bao gồm tài khoản chi sự nghiệp. Hạch toán kế toán tài sản ngắn hạn cần lưu ý 1. Kế toán các loại tài sản thuộc tài sản ngắn hạn phải tuân thủ các nguyên tắc đánh giá giá trị quy định cho từng loại tài sản Vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn các khoản phải thu các khoản tạm ứng các khoản cầm cố ký cược ký quỹ ngắn hạn hàng tồn kho. 2. Đối với các loại tài sản ngắn hạn thuộc nhóm đầu tư ngắn hạn các tài khoản nợ phải thu hàng tồn kho được đánh giá và phản ánh giá trị trên các tài khoản kế toán theo giá gốc. Cuối niên độ kế toán nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì được lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với các khoản phải thu đã được phân loại là khoản nợ phải thu khó đòi hoặc có khả năng không thu hồi được thì được lập dự phòng phải thu khó đòi. Khoản dự phòng giảm giá dự phòng phải thu khó đòi không được ghi trực tiếp vào các tài sản ngắn hạn mà phải phản ánh trên một tài khoản riêng Tài khoản dự phòng và được ghi chép xử lý theo quy định của chế độ tài chính hiện hành. Tài khoản dự phòng giảm giá dự phòng phải thu khó đòi về tài sản ngắn hạn được sử dụng để điều chỉnh giá trị ghi sổ kế toán của tài sản ngắn hạn nhằm xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của các tài sản ngắn hạn trên Bảng Cân đối kế toán. Loại tài .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT