TAILIEUCHUNG - Nghị định số 48/1998/NĐ-CP

Nghị định số 48/1998/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 48 1998 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 7 năm 1998 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 48 1998 NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1998 VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Để tạo môi trường thuận lợi cho việc phát hành và kinh doanh chứng khoán nhằm khuyến khích việc huy động các nguồn vốn dài hạn trong nước và nước ngoài đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động có tổ chức an toàn công khai công bằng và hiệu quả bảo vệ quyền hợp pháp của người đầu tư Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định việc phát hành chứng khoán ra công chúng giao dịch chứng khoán và các dịch vụ liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 2. Giải thích thuật ngữ Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm a Cổ phiếu b Trái phiếu c Chứng chỉ quỹ đầu tư d Các loại chứng khoán khác. 2. Phát hành chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán có thể chuyển nhượng được theo các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 6 khoản 2 Điều 8 Nghị định này. 3. Tổ chức phát hành là pháp nhân được phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của Nghị định này. 4. Bản cáo bạch là bản thông cáo của tổ chức phát hành trình bày tình hình tài chính hoạt động kinh doanh và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành nhằm giúp công chúng đánh giá và đưa ra các quyết định mua chứng khoán. 5. Niêm yết chứng khoán là việc cho phép các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn được giao dịch tại Thị trường giao dịch tập trung. 6. Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT