TAILIEUCHUNG - Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC

Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 89 2007 QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LỰA chọn doanh nghiệp kiểm toán ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60 2005 QH11 ngày 29 11 2005 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 06 2006 và Nghị định số 14 2007 NĐ-CP ngày 19 01 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Căn cứ Nghị định số 105 2004 NĐ-CP ngày 30 03 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập và Nghị định số 133 2005 NĐ-CP ngày 31 10 2005 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105 2004 NĐ-CP ngày 30 3 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 07 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 76 2004 QĐ-BTC ngày 22 09 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán. Điều 3 Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Chánh Văn phòng Bộ Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán hoạt động tại Việt Nam Thủ trưởng các tổ chức phát hành chứng khoán tổ chức niêm yết chứng khoán tổ chức kinh doanh chứng khoán sở giao dịch chứng khoán trung tâm giao dịch chứng khoán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Văn phòng Chính phủ -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0