TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 02/2003/CT-NHNN

Chỉ thị số 02/2003/CT-NHNN về việc hưởng ứng đợt vận động mua công trái giáo dục trong ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 02 2003 CT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG ĐỢT vận động mua công trái giáo dục trong ngành ngân HÀNG Để góp phần thực hiện thắng lợi đợt phát hành công trái xây dựng Tổ quốc mang tên công trái giáo dục năm 2003 theo Nghị quyết số 09 2002 QH11 ngày 28 11 2002 của Quốc hội Nghị định số 28 2003 NĐ-CP ngày 31 3 2003 của Chính phủ và Chỉ thị số 07 2003 CT-TTg ngày 03 4 2003 của Thủ tướng Chính phủ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện tốt một số điểm sau 1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà Nước Tổng giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng có trách nhiệm quán triệt chủ trương phát hành công trái giáo dục tới từng cán bộ công nhân viên người lao động ở đơn vị mình và động viên cán bộ công nhân viên tham gia tích cực mua công trái năm 2003 nhằm hỗ trợ các tỉnh miền núi Tây Nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu không còn phòng học 3 ca xóa bỏ phòng học tranh tre nứa lá kiên cố hóa trường học. 2. Tổng giám đốc Giám đốc các tổ chức tín dụng bố trí nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý để tham gia mua công trái giáo dục đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu vận động được Chính phủ giao cho ngành ngân hàng. 3. Công đoàn ngành ngân hàng phát động phong trào thi đua và có những hình thức thi đua thích hợp để động viên khuyến khích đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn ngành hưởng ứng tích cực đợt vận động mua công trái giáo dục năm 2003. 4. Hội đồng thi đua ngành cần nghiên cứu để có hình thức khen thưởng kịp thời đối với những đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia mua công trái giáo dục đồng thời coi đây là một trong những nội dung để kết hợp với việc bình chọn xét duyệt các danh hiệu thi đua trong dịp cuối năm. 5. Thời báo Ngân hàng Trung tâm tuyên truyền báo chí có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của đợt phát hành công trái này thường xuyên có tin bài để

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0