TAILIEUCHUNG - lập trình khai triển các tấm thép vỏ tàu theo thuật toán hàm hóa đường hình, chương 5

Các phương pháp tính tay đòn ổn định có uy tín lớn nói trên và hàng chục phương pháp khác, tuy cho phép tính toán tay đòn ổn định tàu thủy với những mức độ chính xác khác nhau. Nhưng tất cả đều không tránh được các nhược điểm và tồn tại căn bản đó là đòi hỏi thực hiện với khối lượng tính toán lớn, chứa nhiều nguồn sai số và không cho phép đánh giá được sai số. Nhằm khắc phục những khó khăn nói trên hoàn thiện thêm bài toán tính tay đòn ổn định tàu thủy,. | Chương 5 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP VÀ THUẬT TOÁN . PHƯƠNG PHÁP TÍNH TAY ĐÒN ỔN ĐỊNH TÀU THỦY CỦA . NGUYỄN QUANG MINH Các phương pháp tính tay đòn ổn định có uy tín lớn nói trên và hàng chục phương pháp khác tuy cho phép tính toán tay đòn ổn định tàu thủy với những mức độ chính xác khác nhau. Nhưng tất cả đều không tránh được các nhược điểm và tồn tại căn bản đó là đòi hỏi thực hiện với khối lượng tính toán lớn chứa nhiều nguồn sai số và không cho phép đánh giá được sai số. Nhằm khắc phục những khó khăn nói trên hoàn thiện thêm bài toán tính tay đòn ổn định tàu thủy gần đây áp dụng những kết quả nghiên cứu hàm hóa đường hình lý thuyết tàu của mình . Nguyễn Quang Minh đã đề xuất một phương pháp mới tính tay đòn ổn định tàu thủy trên cơ sở mô hình tàu ổn định tương đương dựa trên lý thuyết của phép biến hình đồng dạng và phép biến hình aphin. Mô hình tàu ổn định tương đương là một mô hình ý tưởng không tồn tại trong thực tế có một đặc điểm rất quan trọng đó là hoàn toàn tương đương về ổn định với tàu tính toán nghĩa là có tâm nổi trên mọi góc nghiêng 0 0 900 trùng hoàn toàn với tâm nổi của tàu cho trước có giá trị xấp xỉ bằng giá trị tay đòn ổn định của con tàu tính toán. Khi đề xuất một phương pháp tính gần đúng tay đòn ổn định tàu thủy mỗi tác giả đều hình dung và sử dụng một mô hình ổn định tương đương nào đó theo ý tưởng của họ. Viện sĩ viện hàn lâm khoa học Liên Xô cũ Ix Pozđiunhin chọn một mô hình tàu ổn định tương đương trong đó khi bị nghiêng từ G 00 900 tâm nổi của tàu chạy trên cung elip với bán kính trục lớn là yc90 bán kính trục nhỏ là zc90 - zco . Một mô hình tàu ổn định tương đương khác do . Vlaxop đề nghị đó là một vật thể với tay đòn hình dáng lGhd có thể xấp xỉ bằng biểu thức lGhd aisinG a2sin2G a3sin4G a4sin6G dựa vào các điều kiện ở hai vị trí biên đó là khi tàu chưa nghiêng G 00 và khi tàu nghiêng đến góc G 900. Đến lượt mình . Nguyễn Quang Minh đã hình dung một mô hình ổn định tương đương với một tàu tính toán cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.