TAILIEUCHUNG - lập trình khai triển các tấm thép vỏ tàu theo thuật toán hàm hóa đường hình, chương 4

Giáo sư Vlaxop đã lập công thức gần đúng để tính tay đòn hình dạng. Để thực hiện ý tưởng đó thay vì tính theo biểu thức: lθhd = + (zc – zco).sinθ Tác giả đã xấp xỉ về một đường cong toán học có biểu thức được viết dưới dạng: Lθhd = a1sinθ + a2sin2θ + a3sin4θ + a4sin6θ Trong đó: ai – các tham số phụ thuộc đặc điểm hình học của tàu Để xác định các biểu thức ai tác giả đã dùng các điều kiện biên: Khi θ = 0 Dùng các điều kiện biên này. | Chương 4 Phương pháp của giáo sư Vlaxôp Giáo sư Vlaxop đã lập công thức gần đúng để tính tay đòn hình dạng. Để thực hiện ý tưởng đó thay vì tính theo biểu thức l0hd Zc - Zco .sin0 Tác giả đã xấp xỉ về một đường cong toán học có biểu thức được viết dưới dạng L0hd a1sin0 a2sin20 a3sin40 a4sin60 Trong đó ai - các tham số phụ thuộc đặc điểm hình học của tàu Để xác định các biểu thức ai tác giả đã dùng các điều kiện biên Khi 0 0 lỡhd 0 1 dZp 1 7ỈT --r 0 Khi 0 90o lehd z c 90 z c 0 dl e de r90 90 J hhdd e yc 90 0 Dùng các điều kiện biên này giải tìm được a1 a2 a3 a4 fi yc90 zc90 - Zc0 r0 r9ũ Cuối cùng được công thức gần đúng như sau Ỉ0hđ yc9ofi 0 zc90 - Zco f2 0 ro Í3 0 Do f4 0 Trong đó a zco - T a ỏ a2 B2 ro 12 ỏ T Zc 90 -Ọ .kỏ a ỏ y c 90 r90 K2 ỏ a 1 a 2a - ỏ c ì3 ro Zc 90 zco V yc 90 2a S-1 .B H ì l T V ỏ S a K 1 ụ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.